Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Wydarzenia historyczne

1252 - Dąbrowa - pierwsza wzmianka
Nazwa miejscowości pochodzi od appellatiwu 'dąbrowa' - czyli lasu liściastego z przewagą dębów. W najstarszych dokumentach wzmiankowana jako Damerowe (1252, 1253, 1268, 1269, 1270, 1271, 1275, 1277, 1290, 1308, 1309 r.), Damerowen (1252 r.), Damerow (1406 r., 1499, 1628, 1779-85, przed 1945 r.). Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1252 roku, kiedy to książę Świętopełk podarował klasztorowi...
1262 - Iwięcino - pierwsza wzmianka
Potwierdzenie istnienia wioski zawarte jest w dyplomie wystawionym przez księcia Wisława II w lutym 1271 roku na prośbę opata klasztoru w Bukowie. Choć wypadki tworzenia nazw miejscowości od imion kobiecych są niezwykle rzadkie, nazwa lwięcino pochodzi prawdopodobnie od imienia Jewa (Ewa). Wskazują na to dokumenty, w których nazwę miejscowości zapisano pod postacią Gewenthin (z 1262, 1265, 1275...
1265 - Karnieszewice - pierwsza wzmianka
Miejscowość wzięła swoją nazwę od imienia lub nazwiska osoby Karniesz, co oznaczało 'człowieka o obciętym nosie lub uszach'. W najstarszych dokumentach nazwę miejscowości zapisano pod następującymi postaciami: Carnesevitz (1265 r. ), Carnescvitz (1265 r.), Carnesuitz (1266, 1270, 1277 r.), Carnesuiz: (1275, 1277 r.), Carnescuitz (1278, 1308 r.), Carniuiz (1278 r.), Carnescwitz (1278 r.),...
1267 - Sierakowo Sł - pierwsza wzmianka
Nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Sirak lub Żyrak. Pierwsze ślady osadnictwa na obszarze dzisiejszej wsi sięgają epoki kamienia i brązu. Sierakowo jest najstarszą miejscowością w okolicy. W 1267 roku jest wzmiankowane jako wieś należąca do kościoła w Niemicy. Parafia w Niemicy była erygowana w 1200 roku przez biskupa Singwina.   W 1250 roku parafia w Niemicy wraz z Sierakowem...
1275 - Skibno - pierwsza wzmianka
Pochodzenie i znaczenie nazwy miejscowości jest niejasne; ustalono jedynie, iż nie jest to nazwa pochodzenia niemieckiego, lecz słowiańskiego. W najstarszych dokumentach została zapisana pod postaciami: Schiben (1275 r.), Sciben (1275 r.), m Schebene (1303 r.), Sciben (l 308 r.), Schubben (1780, 1804, przed 1945 r.).Wieś swoją historią sięga czasów średniowiecza. Do XVIII wieku Skibno było...
1275 - Sucha kosz. - pierwsza wzmianka
Nazwa miejscowości pochodzi od appellatiwu przemiotnikowego sucha ( oznacza "suche pole". W najstarszych dokumentach widnieje pod zapisami: Scuch (1275, 1277 r.), Scugk (1275 r.), Such (1275 r.), Schug (1275 r.), Sohc (1303 r.), Zuchen (1779-85, 1797, 1804 r., przed 1945 r.).Wieś i majątek szlachecki podległe księstwu kamieńskiemu; Sucha była lennem rodu Heydebreck od 1565 roku.
1287 - Mokre - pierwsza wzmianka
W 1287 r. rycerz Bartosz Czarny podarował Mokre (Mocre) cysterkom z Koszalina. W XV w. majątek pozostawał nadal w posiadaniu sióstr. W późniejszym czasie stał się kolejno lennem rodu von Glasenapp oraz von Schwerin. Wieś należała do parafii w Szczeglinie. Po wielkim pożarze Koszalina w 1718 r. majątek Mokre wraz z 6 gospodarstwami kmieci ze Szczeglina i 2 gospodarstwami z Wyszeborza otrzymało...
1299 - Rzepkowo - pierwsza wzmianka
Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy osobowej Rzepka. W najstarszych dokumentach została zapisana jako: Repechowe (1299, 1309 r.), Rebekow (1299 r.), Repekowe (1300, 1306, 1308, 1309 r.), Repkow (1493, 1779-85, przed 1945 r).Wieś folwarczna z zespołem dworsko - parkowym. Rzepkowo obejmowało allodialne dobra szlacheckie i wieś. Należało do dóbr w Osiekach. Po podziale w 1765 rojku wraz z...
1300 - Kleszcze - pierwsza wzmianka
Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy osobowej 'Kleszcz'. W najstarszych dokumentach zapisana jako viIle Cleeste, de Kleest (1300 r.), Clest (jako nazwa osobowa zapisana w dokumencie z 1289 r.), de Klesten (1485 r.), de Cleeste (1485 r.), Kleste (1486 r.), de Cleste (1493 r.), Kleist (1565, 1669, 1780, 1804 r., przed 1945 r.). Wieś i dobra szlacheckie, należące do klucza  osieckiego. W 1666...
1309 - Osieki - pierwsza wzmianka
Nazwa wsi wywodzi się przypuszczalnie od pojęcia "osiek", co oznacza zaporę wodną.Wieś była własnością rodu Bulgrin ( Bartuskiewicz - ród o słowiańskim rodowodzie, pochodzący ze wsi Białogórzyno - niem, Bulgrin). W XIII wieku w skład dóbr osieckich wchodziły ziemie w Rzepowie, późnięj również w Kleszczach, W 1309 roku UIrich i Wiko Bartuskiewicz odsprzedali część majątku klasztorowi w Bukowie...
1311 - Pierwsza wzmianka o Sianowie
Pierwsza wzmianka o Sianowie pochodzi z dokumentu datowanego na 1311 rok, w którym przy opisie granic Gorzebądza wzmiankowana jest "villa Sanow".
1330 - Zamek w Sianowie
Nie ma żadnych przekazów na piśmie, dotyczących daty, bądź okresu zbudowania zamku w Sianowie. Musiał on wszakże istnieć przed rokiem 1330, bowiem wskazują na to dwa dokumenty. Pierwszy z nich, wystawiony w 1330 roku przez rycerza Jaśka Święcę, zaczynał się od słów: "in castro nostro Sannowe" / z grodu naszego Sianów /. Drugi, także z 1330 roku dotyczył układu granicznego między klasztorem...
czerwiec 1330 - Druga wzmianka o Sianowie
Druga wzmianka jest w dokumencie z 6.6.1330 roku, dotyczącego układu granicznego między klasztorem Cystersów w Bukowie a posiadłościami Jarosława i Jana von Natzmer, a wystawionego przez Jana Święca kasztelana sławieńskiego na zamku w Sianowie.
1335 - Trzecia wzmianka o Sianowie
Wzmianka o osadzie wiejskiej w Sianowie w dokumencie z 1335 roku
1339 - Węgorzewo - pierwsza wzmianka
PIERWSZA WZMIANKA ; 1339 r. Wangherowe. Najstarsze zachowane wzmianki o Węgorzewie pochodzą z XIV i XV w. Istniejąca już przed 1339 r. wieś należała do klasztoru sióstr cysterek w Koszalinie. Prawdopodobnie po sekularyzacji zakonnych dóbr weszła w skład domeny koszalińskiej.
luty 1343 - Nadanie praw miejskich dla Sianowa
Piotr Święca z Polanowa, bratanek kasztelana sławieńskiego Jana nadaje osadzie prawa miejskie. Miasto zostało założone na prawie lubeckim, wyposażone w wieś z łąkami zwaną Nigendorp, później Neues Dorf ( znajdowała się prawdopodobnie w okolicach dzisiejszej ulicy Łubuszan; została zniszczona w okresie wojny 30- letniej ) a także otrzymało prawo korzystania z okolicznych rzek i jezior. W tym...
1347 - Sieciemin - pierwsza wzmianka
Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy osobowej Sycom(a). W najstarszych dokumentach zapisano ją jako: Sessemin (1347 r), Cizemin (1357 r.), Czytzemyn (1357-68 r.), Citzemyn (1368 r.), Citzeamyn (1483 r.), Czitzemyn (1509 r,), Zitzemin (1509, 1628 r.), Zitzmin (1780, 1809, przed 1945 r.). Sieciemin wzmiankowany jest po raz pierwszy w źródłach jako wieś zastawna zamku w Sianowie. Na początku XIV...
1348 - Akt potwierdzający nadanie praw miejskich Sianowa
Oryginał aktu  znajduje się obecnie w archiwum niemieckim w Greifswaldzie. Kopia na płycie CD-R (w formacie TIFF) umożliwiająca zrobienie wiernej repliki dokumentu jest od 3 kwietnia 2003 roku w UGiM Sianów. Odpis łąciński oraz tłumaczenie  polskie (ks. Piotr Podejko) dokumentu zamieszczono w kronice SP Nr 1 w Sianowie prowadzonej przez Józefa Buklisa (1963) byłego kierownika szkoły....
1353 - Sianów własnością biskupów kamieńskich.
Sianów przeszedł w posiadanie biskupów kamieńskich w II połowie XIV wieku. Data nie jest dokładnie znana. Wiadomo, ze ziemią polanowską, do której należał również zamek i miasto Sianów, kupił już w 1353 roku biskup Johannes z Kamienia. Sianów, zamek i miasto stanowił, tzw. ziemię zastawną.
1372 - Sianów własnością Bogusława VI i Barniba V
W 1372 roku Sianów był własnością księcia Bogusława VI i Barnima V.
1386 - Sianów ponownie własnością biskupów kamieńskich
W 1386 roku własność ta ponownie przeszła w ręce biskupstwa kamieńskiego. Wymieniony jest zamek, miasto i wójtostwo.
1400 - Sianów podlega pod Darłowo
Około 1400 roku Sianów ponownie był własnością książęcą i podlegał siedzibie książęcej w Darłowie.
1410 - Maszkowo - pierwsza wzmianka
Nazwa założonej w średniowieczu wsi pochodzi od imienia Maszek lub Maszko. Wymieniana w dokumentach z 1410 r. -jakoMascow, 1779-85- Masckow, Maskow.)Z przywilejów wydanych dla Koszalina przez biskupów kamieńskich: Magnusa (w 1410 r.) oraz Zygfryda (w 1442 r.) wynika, że już wówczas Maszkowo było własnością miasta. W 1658 r. z dwóch upadłych gospodarstw utworzono tu folwark z owczarnią na 200...
1480 - Porwanie księcia Bogusława X
W 1480 roku, kiedy na sianowskim zamku rezydował Bogusław X, koszalińscy kupcy napadli na zamek i porwali księcia do Koszalina. Wg. podania miał to być odwet za nieustanne napady, jakich dokonywali na wędrujących szlakiem handlowym, kupców koszalińskich książęcy dworzanie. Sprawa zakończyła się ugodą, w której koszalińscy kupcy musieli ukorzyć się przed księciem 29 sierpnia 1483 roku,...
1483 - Jurgen Kleist właścicielem Sianowa
Bogusław X sprzedał miasto wraz z dwiema zastawnymi wsiami: Kusicami i Siecieminem swojemu kanclerzowi Jurgenowi Kleistowi. Syn kanclerza oddał księciu miasto w 1509 roku.
1520 - Szczeglino - pierwsza wzmianka
Pochodzenie nazwy Szczeglino bywa różnie interpretowane i jest przedmiotem sporów. Być może wywodzi się od nazwy osobowej lub przyrodniczej Szczygieł. W dokumencie z 1520 r. została zapisana jako Steglin. W ikonografii chrześcijańskiej szczygieł jest symbolem Męki Chrystusa oraz duszy ludzkiej. Według średniowiecznej legendy, kiedy wyjmował cierń z brwi Chrystusa konającego na krzyżu, upadająca...
1569 - Przytok - pierwsza wzmianka
Przytok wzmiankowany jest w źródłach w 1569 roku. Wieś Przytok istniała od czasów średniowiecza, przypuszczalnie jako wieś należącą do klasztoru w Bukowie Morskim. Po sekularyzacji zakonu, następnie wyrugowaniu chłopów założono na jej terenach książęcy folwark z owczarnią, podległe od 1569 roku domenie darłowskiej. Na mapie z końca XIX wieku widoczny jest zespół zabudowy młyńskiej złożony oraz...
1577 - Sowno - pierwsza wzmianka
Nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej sowa. Średniowieczne dzieje wsi są mało znane. Sowno było starym lennem rodu von Rammel, a od 1628 roku lennem von Podewilsów z Krągu. 2 marca 1692 roku Podfewilsowie Feliks i Adam, radcy dworscy oddali Sowno wraz z Sierakowem w zastaw na 20 lat braciom Joachimowi i Peterowi von Glasenapp. Po upływie tego terminu Sowno zostało odkupione (31.03. 1712 roku)...
1614 - Kłos - pierwsza wzmianka
Nazwa miejscowości pochodzi według E. Rzetelskiej-Feleszko nie od rzeczownika 'kłos', lecz od imienia Klus. W najstarszych znanych dokumentach widnieje pod zapisem Cluss (1780 r.), Kluss (przed 1945 r.). Nieznana jest data lokacji wsi. Wzmiankowany jest folwark, który został założony w 1614 roku za zgodą magistratu miasta Koszalina i gminy, a zwany Klusshof, "Stary Kłos" lub "Wielki Kłos",...
1618 - Wojna trzydziestoletnia
 W okresie wojny 30-letniej (1618 - 1648) miasto poważnie zubożało. Jak wspomniano wyżej wieś Nigendorp ( Neuen Dorf) należąca do Sianowa została zupełnie zniszczona, a ziemia i łąki zostały rozdzielone wśród mieszczan. W następnych latach samodzielność miasta była ograniczana, szczególnie po śmierci Bogusława XIV i przejęciu Pomorza przez Brandenburgię. Wówczas to szlachta oraz mieszczanie...
1662 - Sianów poddany rządom książęcym w Szczecinie
Po śmierci w 1622 roku biskupa - księcia Urlicha Sianów stał się własnością jego brata Bogusława XIV i poddany został bezpośrednio rządom książęcym w Szczecinie. W tym okresie Sianów był jedynym miastem należącym jeszcze do księcia szczecińskiego i biorącym udział w sejmikach krajowych. Korzyścią jaką osiągnęło miasto na tej przynależności administracyjnej było m.in. zwolnienie od opłat...
czerwiec 1662 - Potwierdzenie praw miejskich dla Sianowa
W zarządzeniu z 5 czerwca 1662 roku ogłoszonym w Kołobrzegu potwierdzono prawa miejskie Sianowa jako miasta wchodzącego w skład kasztelani darłowskiej, ale odebrano mu prawo głosu w sejmiku krajowym oraz prawo sądowe. Prawo sądowe oraz przywilej ściągania podatków przyznano urzędnikom z Darłowa. Władze miejskie wniosły odwołanie, w wyniku którego Sianów otrzymał ponownie miejsce w sejmiku.
1697 - Polichromia „Sąd Ostateczny” w Iwięcinie
Powstało za czasów pastora Malichiusa, który zapłacił za jego wykonanie 36 talarów. Autor dzieła pozostaje nieznany. Podczas renowacji kościoła, która miała miejsce w 1908 roku, ponownie odkryto je spod warstwy tynku. Strop konserwowany był dwukrotnie: w roku 1923 i 1976. Data i numer rejestru: 12.03.1974, 120/B. Zainspirowani malowidłem: ks. Henryk Romanik i Zdzisław Pacholski, wydają w roku...
1700 - Początki szkolnictwa w Suchej Koszalińskiej
Początki szkolnictwa w Suchej Koszalińskiej sięgają roku  1700. Brak niestety szczegółowych opisów o jej powstaniu. Wiadomo jedynie, że pierwszym nauczycielem był  Jakub Ratzen, który swoich dwudziestu  uczniów  uczył  słownie, bowiem umiejętności liczenia ani pisania nie posiadał. W okresie, gdy musiał odbywać służbę u dziedzica, zajęć nie  prowadził. Często...
1743 - Ratajki - pierwsza wzmianka
Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy osobowej Rataj lub od appellatiwu rataj -'kmieć, oracz'. W najstarszych znanych dokumentach została zapisana jako: Ratteck (1743-85 r, 1751, 1780 r.), Rattaick (1756, 1804 r.), Rattegk (1789-1845), Ratteick (1804 r.), Ratteich(1934r.).Majątek szlachecki i wieś chłopska i kościelna, położona w zachodniej części powiatu sławieńskiego, przy drodze Sianów -...
1749 - Skwierzynka - pierwsza wzmianka
Wieś powstała w 1749 roku ( 7 maja) w czasie akcji kolonizacyjnej zainicjowanej przez Fryderyka Wielkiego. Na cześć generała, marszałka polnego grafa von Schwerin nazwano ją "Schwennsthal". Zdaniem E. Rzetelskiej - Feleszko, nazwa miejscowości została zapożyczona od nazwy miast Schwerin w Meklemburgii. W najstarszym dokumencie z 1780 r. oraz w późniejszych (1809 r., przed 1945 r.) zapisywano ją...
maj 1749 - Kędzierzyn - pierwsza wzmianka
Kędzierzyn został założony przez Fryderyka Wielkiego na gruntach należących do miasta Koszalina zwanych "Kickel". Zostały one wydzielone na mocy zezwolenia Królewskiej Kamery Wojennej i Dóbr ziemskich i nazwane na cześć generała von Meyeringa jego nazwiskiem. We wsi osadzono kolonistów z Meklemburgii. Zamieszkało w niej  10 kmieci, nauczyciel, owczarz i 3 komorników. Wzniesiono 11 domostw....
1750 - Sianów dostawcą wełny owczej
Około 1750 roku Sianów był jednym z najpoważniejszych dostawców wełny owczej, magazynowanej w Sławnie.
1764 - Papiernia w Kłosie
Papiernia w Kłosie została założona w 1764 roku przez Jana Jerzego Golczewskiego i była jednym z najstarszych zakładów przemysłowych w okolicy. Usytuowana została nad jednym ze strumieni, dopływem rzeki Unieść. Produkcja tego młyna papierniczego obsługiwanego przez zaledwie kilka osób, chociaż niewielka, pozwoliła zaspokoić zapotrzebowanie na papier nie tylko miejscowego rynku. Część produkcji...
1780 - Młyn w Sianowie
Młyn - zbudowany w 1780 roku, ( olejarnia i kaszarnia). Był własnością kasztelana darłowskiego. W 1909 roku rozbudowany zmodernizowany i rozbudowany o tartak parowy. Mieścił się kilkanaście metrów od parku miejskiego, napędzany był wodami Uniesty.
1784 - Sowieński Młyn - pierwsza wzmianka
Nieznana jest data założenia Sowieńskiego Młyna. Najprawdopodobniej pierwotnie związany był z dobrami w Sownie i stąd może pochodzić jego  nazwa.W 1784 roku wzmiankowany jest młyn zbożowy i tartak należący do dóbr w Sierakowie. Folwark w Sowieńskim Młynie położony na południe od zespołu młyńskiego zbudowano przypuszczalnie w l ćw, XIX wieku. ( występuje w dokumencie z 1830 roku). W 1843...
kwiecień 1807 - Sianów w okresie wojen napoleońskich
W czasie marszu Napoleona na Rosję przez miasto przeszło około 11 tysięcy żołnierzy, w tym żołnierze polscy z I Pułku Legionów Dąbrowskiego, dowodzonego przez księcia Antoniego Sułkowskiego. Koszty poniesione przez ludność z tytułu utrzymania żołnierzy (zatrzymujących się na pewien czas), wyposażenia 17 żołnierzy i inne - wyniosły około 5 tys. talarów. Trudną sytuacją gospodarczą pogłębiły...
1829 - Wybudowano drogę Koszalin - Gdańsk
W 1829 roku wybudowano szosę Koszalin - Gdańsk ( w tym czasie zatarto ślady istnienia zamku). Przy budowie drogi na Koszalin przez Górę Chełmską pracowało 100 polskich uchodźców, którzy po upadku powstania listopadowego przeszli na teren byłych Prus.
październik 1845 - Otwarcie fabryki zapałek Augusta Kolbego w Sianowie
W 1845 roku 1 października nastąpiło otwarcie fabryki zapałek Kolbego. Jej załogę stanowiło początkowo 2 robotników. Po wyprodukowaniu pewnej ilości zapałek sam właściciel szedł w okolice by je sprzedawać. Do chwili jego powrotu fabryka miała "przestój". W ciągu następnych kilku lat została ona poważnie rozbudowana i już w 1861 zatrudniała 80 osób.Foto - rzeźba Augusta Kolbego z marmuru.
1849 - Spis z 1849 roku
Wg spisu z 1849 roku. w Sianowie mieszkało 30 rzemieślników różnych dziedzin, było 5 urzędników państwowych i 6 miejskich.
1871 - Otwarcie drugiej fabryki zapałek braci Pohl
W 1871 roku bracia Pohl uruchomili drugą fabrykę zapałek. Powstała ona na ulicy Schlawer Str. 128. Założył ją Max Pohl i nosiła nazwę Gebr. Pohl & Gross. Zapałki Pohla zdobyły wiele medali na wystawach, szczególnie marka "Adler". W 1884 roku fabryka spłonęła całkowicie została jednak odbudowana.
1877 - Wybudowano drogę do dworca w Skibnie
W 1877 wybudowano drogę do dworca w Skibnie (Linia kolejowa Koszalin Gdańsk została uruchomiona w 1869 roku).
1879 - Ratusz Miejski w Sianowie
W 1879 roku został zbudowany nowy ratusz z wieżą i zegarem wieżowym za około 40 000 marek. Odwach (siedziba główna warty garnizonu, wraz z pomieszczeniem komendy miasta i aresztem, wartownia, areszt przy tejże wartowni) znajdujący się w starym ratuszu był dawniej utrzymywany przez państwo, jednakże później przekazany mieszkańcom miasta pod warunkiem, że magistrat zawsze w ratuszu trzymać będzie...
1901 - Trzecia fabryka zapałek - Edwarda Pohl-a
Edward Pohl, syn Maxa Pohla założył w 1901 roku trzecią fabrykę zapałek pod nazwą "Dr Pohl & Co" na terenach byłej fabryki mydła na ul. Dworcowej 5. Była to najmniejsza z tych 3 fabryk. Pod koniec I wojny światowej została zamknięta.
1903 - Wybrukowanie ulic w Sianowie
 W 1903 roku wybrukowano ulice Tylną, Kościelną, ułożono chodniki przy ul. Koszalińskiej i Morskiej.
1908 - Mleczarnia w Sianowie
Mleczarnia, zbudowana w 1908 roku.
1908 - Kanalizacja ulic miasta
W 1908 roku skanalizowano ulicę Łużycką, Dworcową i Morską. W tym samym roku powstał w Sianowie plac sportowy ze strzelnicą, zbudowano salę gimnastyczną.
1912 - Elektryfikacja Sianowa
W 1912 roku Sianów został przyłączony do centralnej sieci elektrycznej, co pozwoliło zelektryfikować około 60% zabudowań
lipiec 1932 - Wiec antyfaszystowski w Sianowie
Nasilało się działanie ruchu nazistowskiego. W Sianowie początkowo, robotnicy miejscowych fabryk, negatywnie odnosili się do poczynań hitlerowców. Świadczyć może o tym między innymi, wielki wiec antyfaszystowski, który odbył się dnia 4 lipca 1932 roku przed ratuszem w Sianowie. Po wiecu, faszystowska bojówka wywołała bójkę, w czasie której sromotnie i dotkliwie pobito faszystów. Po dojściu...
marzec 1945 - Pierwszy polski burmistrz Canowa
Połowa marca 1945 - na zebraniu, wybrano pierwszego polskiego burmistrza Canowa, którym został August Turzyński, z zawodu mistrz krawiecki, zatrudniony w czasie II wojny jako robotnik przymusowy w fabryce zapałek.Foto - unikalne zdjęcie polskich robotników przymusowych pracujących w czasach wojny w Sierakowiez archiwum Łucji Łobodziec
marzec 1945 - Walki w Sianowie
Od strony północno-wschodniej z kierunku Ratajek i Polanowa wjechały do miasta cztery sowieckie czołgi z 3 Korpusu Pancernego Gwardii, dowodzonego przez gen. płk. Aleksieja Panfiłowa, a walczącego w składzie II Frontu Białoruskiego marszałka Konstantego Rokossowskiego. Wcześniej trwało krótkie ostrzeliwanie artyleryjskie miasta. Niemcy stawiali rozpaczliwy opór, toteż w czasie walk zniszczono...
marzec 1945 - Sowiecka komendantura wojenna
Powołana została w Canowie sowiecka komendantura wojenna
kwiecień 1945 - Pierwsi osadnicy w Sianowie
W kwietniu i maju 1945 roku - pojawili się w Canowie pierwsi osadnicy, głównie z Pomorza i Kujaw. W kwietniu 1945 roku przybywa do Sianowa Bolesław Kurzawiński, który stał się 17 polskim mieszkańcem Canowa. W sierpniu 1945 roku przyjechały pierwsze transporty repatriantów z Wileńszczyzny.Foto - Bolesław Kurzawiński jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sianowie
czerwiec 1945 - Poczta Polska rozpoczyna działalność
Na podstawie zarządzenia Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy Nr PO 2100 z dnia 26 maja 1945 roku pełniący obowiązki naczelnika Cisewski Jan z pracownikiem fizycznym Kropidłowskim Janem przybyli do Urzędu Pocztowego w Sianowie celem rozpoczęcia czynności urzędowych. Pierwszy list polecony przyjęto dnia 6 czerwca 1945 roku, pierwszą paczkę dnia 7 sierpnia 1945 roku a pierwszy przekaz...
czerwiec 1945 - August Turzyński - burmistrzem Sianowa
15 czerwca 1945 - Starosta Koszaliński mianuje oficjalnie burmistrzem miasta Canowa gdańszczanina Augusta Turzyńskiego. Kolejnymi burmistrzami przez krótki okres czasu byli: Tadeusz Wolny i Stanisław Szyszka.
czerwiec 1945 - Przejęcie władzy nad miastem od Armii Sowieckiej
Administrację ogólną miasta przejął od Armii Sowieckiej Zarząd Miejski w Canowie.
lipiec 1945 - Demontaż i wywóz maszyn i urządzeń z fabryki zapałek
Początek lipca 1945 r. - sowiecka komendantura wojskowa sprawująca po wyzwoleniu miasta władzę w Canowie dokonała demontażu podstawowych maszyn i urządzeń, w które fabryka była wyposażona. Działania te podjęte były w oparciu o porozumienie zawarte między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a rządem sowieckim w sprawie reparacji wojennych. W ich wyniku wojska sowieckie zabrały z fabryki cały...
sierpień 1945 - Pierwsze dziecko urodzone w Canowie
Pierwsze dziecko urodzone w Canowie – Wiesław Bolesław Rychterowicz. Dziecko odbierała akuszerka – Zofia Pszczółkowska.Foto - sianowska etykieta zapałczana ratusza.
wrzesień 1945 - Rozpoczęcie działalności szkoły w Dąbrowie
Rozpoczęcie powojennej działalności: pierwszym kierownikiem szkoły był Leon Kiedrowicz, a po nim Czesław Kozik
wrzesień 1945 - Otwarcie Szkoły Powszechnej w Sianowie
Otwarcie Szkoły Powszechnej przez Jana Kobusa. Ilość uczniów z 17 (na początku roku szkolnego), wzrosła w związku z napływem ludności do 128 (na koniec roku). W czterech oddziałach uczyły dwie nauczycielki: Maria Cabaj (po tygodniu wyjechała w "swoje" strony po rzeczy osobiste i nigdy już do Canowa nie wróciła) i Wiktoria Tomasik. Kierownikiem placówki, był wówczas doświadczony pedagog Jan Kobus...
październik 1945 - Powstanie OSP w Sianowie
Październik 1945 – Założenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Canowie. W gronie założycieli znaleźli się m.in. Mieczysław Piotrowski, Florian Wolniewicz - pierwszy prezes, Józef Wojciechowski - pierwszy naczelnik, Marian Mroziński, Marian Florczak oraz Adam Pietraszkiewicz - wielce zasłużony dla Canowa i jej jednostki działacz, długoletni naczelnik OSP (od 1947 roku).
październik 1945 - Odzyskanie części surowców dla fabryki zapałek
Burmistrz miasta Canowa Ob. Szyszko przejął od przedstawiciela sowieckiej komendy wojskowej starszego lejtnanta Łukaszenko część zabranych z fabryki surowców, między innymi 4000 kg soli skażonej, 6000 kg parafiny, 2000 kg saletry, 150 beczek kali, 2000 kg białej farby w proszku, 40 skrzyń fosforu i 12 skrzyń kleju stolarskiego.Foto - polski patrol samoobrony w Sianowie.
październik 1945 - Otwarcie szkoły w Suchej Kosz.
Natomiast jeżeli chodzi o lata  powojenne  XX wieku wiemy, że Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej została otwarta 1 października 1945 r. Była to szkoła, w której pracował jeden nauczyciel. Przy ilości trzydziestu dziewięciu  uczniów, realizował program czterech klas szkoły powszechnej. Społeczeństwo składające się z przesiedleńców z Polski centralnej oraz repatriantów zza...
październik 1945 - Pierwsze połączenia telefoniczne
Ustawiono pięcionumerową centralę telefoniczną na Poczcie i uruchomiono połączenie telefoniczne Koszalin Canów. Pierwszym abonentem telefonicznym został Burmistrz m. Canowa, drugim Posterunek M.O. Canów. Dnia 15 grudnia 1945 roku przydzielono stempel okręgowy dla Poczty.Na zdjęciu powyżej Henryk Świątkowski - st. monter podczas naprawy centrali telefonicznej w Sianowie.
październik 1945 - Poświęcenie kościoła w Sianowie
Początek kultu w obrządku katolickim kościoła parafialnego w Canowie (poświęcenie świątyni).
listopad 1945 - Ośrodki izolacyjne dla chorych na tyfus
6 listopad 1945 – utworzenie specjalnych ośrodków izolacyjnych dla ludności niemieckiej chorej na tyfus i inne choroby zakaźne.
listopad 1945 - Pierwszy akt urodzenia
19 listopad 1945 – pierwszy akt urodzenia (Nr 1 w księgach) zarejestrowany w USC Canów – Mikołaj Szczepan KobusFoto - Stara ulica Wojska Polskiego w Sianowie.
listopad 1945 - Pierwsze małżeństwa
24 listopad 1945 – pierwsze dwa małżeństwa zarejestrowane w USC Canów. Pierwsze małżeństwo zawarł: Wacław Michałek i Waleria Handschke (świadkowie: kupiec – Jakub Sadowski, i „drogerzysta” – Florian Wolniewicz). Drugie małżeństwo zawarł: Józef Różniata i Łoboda Jadwiga (świadkowie: Szymański Stanisław i Skiba Stanisław – kolejarz).Foto - pierwszy kierownik USC w Sianowie Bolesław Kurzawiński
listopad 1945 - Paweł Łuczaj burmistrzem Canowa
29 listopad 1945 – Akt nominacji dla Pawła Łuczaja na burmistrza Canowa nadany przez Pełnomocnika Rządu R.P. na obwód Koszalin. Paweł Łuczaj - repatriant, z zawodu urzędnik sądowy.Foto - herb Sianowa na ratuszu.
grudzień 1945 - Koniec roku 1945
Do końca 1945 - powstały w Sianowie trzy sklepy, dwie piekarnie, dwie masarnie, drogeria, restauracja. Także w 1945 roku była już czynna stacja kolejowa, obecnie m. Skibno. Według danych z USC Sianów w 1945 - zarejestrowano w Canowie: 5 urodzin, 4 małżeństwa i 3 zgony.
grudzień 1945 - Pierwsze zebranie z mieszkańcami
9 grudnia 1945 – pierwsze zebranie informacyjne z mieszkańcami Zarządu Miasta w sali Szkoły Powszechnej w Canowie. Przewodniczył Burmistrz Paweł Łuczaj, sekretarz – Bolesław Kurzawiński.
1946 - Pierwsza apteka i sklep spółdzielczy
W roku 1946 uruchomiona została w Sianowie prywatna apteka Marii Kostrzębskiej i powstał pierwszy sklep spółdzielczy, wówczas jeszcze "Społem",  zalążek GS.
styczeń 1946 - Utworzono ośrodek zdrowia
5 styczeń 1946 – w Canowie zostaje utworzony ośrodek zdrowia jako placówka lekarska pod kierownictwem polskiego lekarza Eugeniusza Starzyńskiego. Jest to bezpośrednia reakcja na szerzące się w mieście choroby zakaźne m.in. tyfus i choroby weneryczne.
styczeń 1946 - Prośba zarządu miasta
7 styczeń 1946 – prośba zarządu Miasta Canów do pełnomocnika Rządu R.P. na obwód Koszalin-Referat dla spraw niemieckich o wydanie zarządzenia celem zgrupowania niemców w jednej dzielnicy.
marzec 1946 - Przekazanie fabryki zapałek
18 marca 1946 – przekazanie Państwowemu Monopolowi Zapałczanemu obiektów fabrycznych, nieruchomości, ruchomości oraz remanentu wchodzących w skład przedsiębiorstwa „Norddeutsche Zundholz Aktien Gesellschaft”. Pierwszy jej dyrektorem został inż. Edmund Unger, przybyły z Błonia.
marzec 1946 - Utworzono Tymczasową Miejską Radę Doradczą
30 marca 1946 – utworzono Tymczasową Miejską Radę Doradczą w skład której wchodziło 11 osób. Była ona organem opiniodawczym i doradczym dla Burmistrza w okresie przejściowym do czasu powołania Miejskiej Rady Narodowej.
marzec 1946 - Spis volksdeutschow
31 marca 1946 – termin sporządzenia spisu wszystkich volksdeutschow I, II i III kategorii. Zachęta do podpisania deklaracji wierności Narodowi i Demokratycznemu Państwu Polskiemu.
kwiecień 1946 - Wysiedlanie niemców
7 kwiecień, 26 kwiecień, 7 maj 1946 – wysiedlanie niemców: w pierwszym terminie 580 osób, w drugim 200 osób.
kwiecień 1946 - Wyjazd pastorów ewangelickich
1 kwiecień 1946 – polecenie Pełnomocnika Rządu R.P. na obwód Koszalin objęcia przy najbliższych transportach akcją repatriacyjną wszystkich pastorów ewangelickich i innych duchownych z terenu Canowa.
maj 1946 - Powstaje amatorski zespół artystyczny
Maj 1946 – Janina Łagodzicz przybyła do Canowa w kwietniu 1946 organizuje amatorski zespół artystyczny, który jeszcze w tym samy miesiącu wystąpił z pierwszym przedstawieniem, wystawiając inscenizację „Janka Muzykanta”, deklamację wierszy Marii Konopnickiej i tańce ludowe. Występ spotkał się z ogromnym zainteresowaniami aplauzem nielicznych jeszcze polskich mieszkańców Sianowa, a przede...
czerwiec 1946 - Zebranie w sprawie referendum
20 czerwiec 1946 – zebranie przedwyborcze w sprawie referendum ludowego z udziałem Starosty Powiatowego.
lipiec 1946 - Utworzenie Straży Obywatelskiej w Canowie
12 lipca 1946 – utworzenie Straży Obywatelskiej w Canowie wspomagającej działania Milicji Obywatelskiej, Komitetu Statystycznego miasta Canow, Komitetu Akcji Żniw-Omłotu i Zasiewów.
lipiec 1946 - PPS w Sianowie
18 lipiec 1946 – utworzenie miejscowej komórki PPS w Sianowie. Przewodniczącym został Jan Kobus, zastępcą Jan Rybicki. Koło liczyło we wrześniu 22 członków.
lipiec 1946 - ks. Antoni Siemiński obejmuje Parafię Sianów
29 lipiec 1946 – ks. Antoni Siemiński z Archidiecezji Warszawskiej obejmuje parafię Canów i mieszka na plebani, ul. Plac pod Lipami 9.
sierpień 1946 - Otwarcie świetlicy w Domu Kultury w Sianowie
1 sierpień 1946 – otwarcie świetlicy w ramach Domu Kultury w Canowie w lokalu Pod Lipami. Kierownikiem ustanowiony został Zygmunt Pałubicki.
sierpień 1946 - Wezwanie do zdawania broni
10 sierpień 1946 – wezwanie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie do zdawania broni do dnia 10 września 1946 roku.
sierpień 1946 - Przyjeżdża kino objazdowe
14 sierpień 1946 – przyjeżdża kino objazdowe, które wyświetliło filmy: „VII Kongres Związków Zawodowych”, „Hallo Polskie Radio”, „22 lipca”, „Na straży trwałego pokoju i pokłosie wojny”.
sierpień 1946 - Powiększenie parafii Canow
16 sierpień 1946 - ks. dziekan Jan Pekalski z Białogardu – włącza do placówki duszpasterskiej w Canowie następujące wsie: Łazy, Osieki, Łabusz, Rzepowo, Kleszcze, Sucha, Szebno, Węgorzewo, Szczeglino, Mokre, Kłos. Kościoły filialne w Osiekach, Suchej i Szczeglinie.
sierpień 1946 - Pierwsze dwa chrzty w Parafii Canów
25 sierpień 1946 – ks. Antoni Siemiński proboszcz parafii Canów udziela pierwszych dwóch chrztów - Pawlak Lucynie i Łukomskiemu Andrzejowi. (dane z parafialnej księgi metrykalnej)
wrzesień 1946 - Pierwszy ślub w Parafii Canów
8 wrzesień 1946 – ks. Antoni Siemiński proboszcz parafii Canów udziela pierwszego ślubu (Franciszkowi i Apolonii Kolibowskim). (dane z parafialnej księgi metrykalnej)
wrzesień 1946 - Bernard Stolz zaczyna pracę jako listonosz
11 września 1946 - zaczyna pracę na poczcie w Sianowie Bernard Stolz jako doręczyciel.
październik 1946 - Zespół artystyczny dla dorosłych
Październik 1946 – zespół artystyczny Janiny Łagodzicz dał pierwszy występ dla dorosłych. Wystawił montaż słownomuzyczny „Przyszła wolność” w reżyserii Janiny Łagodzicz. Występowali wtedy: Jadwiga Szulc (Szerszenowicz) i Katarzyna Zielińska (Kulawiak), Zofia i Rózia Pielesiakówny, Kazimierz Witkowicz, Edward Turzyński i inni.
październik 1946 - Jan Kobus przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej
9 października 1946 - powołano Miejską Radę Narodową w Canowie, składającą się z 15 radnych. Jej przewodniczącym wybrano Jana Kobusa - kierownika miejscowej szkoły
październik 1946 - Centrala automatyczna na Poczcie w Sianowie
15 października 1946 - zainstalowano centralę automatyczną 50 numerową na Poczcie w Sianowie ("Autofabak" typ 31 A)
listopad 1946 - Canów staje się Sianowem
13 listopada 1946 – Komisja Nazw Miejscowych przy Ministerstwie Administracji Publicznej ustaliła zgodnie z propozycją Instytutu Bałtyckiego – Wydział Pomorzoznawczy w Bydgoszczy jako obowiązującą nazwę Sianów na miejsce dotychczasowej nazwy Canów. Decyzję wydał z-ca dyrektora Instytutu Bałtyckiego mgr Andrzej Bukowski.
listopad 1946 - Leokadia Trzeciak pielęgniarką w Sianowie.
W dniu 27.11.1946r. Leokadia Trzeciak otrzymała pracę pielęgniarki w Ośrodku Zdrowia w Sianowie.
grudzień 1946 - Pierwsze Jasełka w Sianowie
24 – 26 grudzień 1946 - w okresie świąt Bożego Narodzenia odegrane są „Jasełka” na sali parafialnej przy kościele. Grupa młodocianych artystów wyjeżdża do sąsiednich wiosek Węgorzewa i Osiek.
1947 - Przedstawienie „Jagusia” w gminie
W 1947 - zespół artystyczny Janiny Łagodzicz wystawił dramat „Jagusia” pióra pani Janiny i w jej reżyserii. Jeżdżono z nią furmankami i sankami do okolicznych wsi – Węgorzewa, Iwięcina, Osiek i innych. Były to czasy, gdy posiadanie radia nie było zbyt powszechne, a o telewizji niewielu słyszało. Występy sianowskiego teatrzyku cieszyły się więc ogromnym powodzeniem. Wkrótce sięgnięto po...
luty 1947 - Furmanka dla poczty
1 lutego 1947 - wprowadzono wymianę poczty za pośrednictwem furmanki dwa razy dziennie. Wynagrodzenie umowne 5.000 zł miesięczne. Z dniem 31 października 1947 roku zniesiono jednokonną furmankę z powodu braku funduszy na pokrycie wydatków. Wymiana od tego dnia odbywa się pieszo za pomocą wózka ręcznego przez pracowników pocztowych dwa razy dziennie.
luty 1947 - Powstanie Gminnej Spółdzielni w Sianowie
24 luty 1947 – zebranie założycielskie Gminnej Spółdzielni w Sianowie.Foto - dawny bank spółdzielczy.
marzec 1947 - Rezolucja mieszkańców Sianowa do starosty
16 marca 1947 – uchwalenie rezolucji mieszkańców miasta Sianów do Starosty Powiatowego w sprawie braku zboża i mąki na chleb oraz pod wiosenne zasiewy. Prośba o dodatkowe przydziały, gdyż miejscowe piekarnie od dwóch dni nie wypiekają chleba.
marzec 1947 - Akcja Siewna
25 marzec 1947 – pełnomocnikiem Akcji Siewnej dla miasta Sianów zostaje wybrany Ignacy Gryszpanowicz.
czerwiec 1947 - Wojsko sowieckie kosi łąki osadników
9 czerwiec 1947 – zawiadomienie Zarządu Miasta w Sianowie do Starostwa Powiatowego w Koszalinie o planowanej przez wojsko sowieckie akcji koszenia wszystkich łąk należących do osadników.
wrzesień 1947 - Otwarcie fabryki zapałek w Sianowie
1 wrzesień 1947 - Otwarcie fabryki zapałek w Sianowie przez wiceministera skarbu Kurowskiego. Ksiądz Antoni Siemiński dokonał poświęcenia maszyn i urządzeń, po czym już sami robotnicy uruchomili maszyny i fabryka rozpoczęła pracę.
wrzesień 1947 - Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
14 września 1947 - zostaje uroczyście oprowadzony do granic parafii obraz Matki Boskiej Częstochowskiej – dar robotników którzy byli na kursie w Częstochowie.
październik 1947 - Wizyta Prymasa Augusta Hlonda w Parafii Sianów
Październik 1947 – wizyta Prymasa Augusta Hlonda w Parafii Sianów. Miasteczko przybrane flagami narodowymi i kościelnymi. Bramy powitalne w Kłosie i przy fabryce, przy plebani i na krańcach miasteczka w drodze do Sławna. Prymasa wita Jan Cisewski oraz proboszcz Antoni Siemiński.
luty 1948 - Kazimierz Trzeciak lekarzem w Sianowie
W lutym 1948 r. Kazimierz Trzeciak został skierowany do pracy w Sianowie. To, co zastał w sianowskim Ośrodku Zdrowia daleko odbiegało od warunków jaki winien mieć lekarz, by spełniać swe trudne zadania. Jak to bywa  początki są zawsze bardzo trudne, o wszystko musiał się starać i organizować. Po nie długim czasie mieszkańcy gminy Sianów mogli korzystać z gabinetu stomatologicznego, punktu...
marzec 1948 - Otwarcie Biblioteki w Sianowie
Otwarcie biblioteki miało miejsce 13 marca 1948 roku i dokonał tego ówczesny Przewodniczacy MRN Edmund Schulz wraz z Burmistrzem  Jerzym Rudnickim oraz przedstawicielami Komitetu Bibliotecznego i Komisji Oświatowej MRN. Jerzy Rudnicki został pierwszym czytelnikiem biblioteki. Biblioteka startowała z wypożyczonym z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Koszalinie księgozbiorem. W 1951 roku z...
grudzień 1949 - Powstanie Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Sianowie
Na przełomie lat 1949/1950 rozpoczęła działalność Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska". Spółdzielnia wybudowała między innymi hotel, dom handlowy oraz wiele pawilonów i sklepów wiejskich. W 1954 roku odbudowano i uruchomiono w Sianowie fabrykę wozów gospodarczych. Po wielu zmianach i reorganizacjach, jest to obecnie zakład "Instal" produkujący urządzenia wentylacyjne i odpylające z winiduru...
1955 - I miejsce dla Fabryki Zapałek w Sianowie
W 1955 roku fabryka zapałek w Sianowie zajęła we współzawodnictwie między 40 fabrykami Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek w kraju - I miejsce, zdobywając sztandar przechodni, dyplom i nagrodę pieniężną.
wrzesień 1964 - Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie
We wrześniu 1964 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów 8. drezdeńskiej Dywizji Piechoty
wrzesień 1967 - Wybudowano nową szkołę w Suchej Koszalińskiej
W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy powstawały „tysiąclatki” wybudowano  nową szkołę w Suchej Koszalińskiej. Nową szkołę uroczyście   otwarto 24 września 1967 r. Przeniesiono ją ze starego, niewygodnego, ciasnego budynku do nowego, w którym od razu uczyło się prawie 145 uczniów. Jest to budynek, w którym do dzisiaj mieści się nasza  szkoła.Z każdym rokiem...
1969 - Wspomnienia wędrownego kramarza - Edward Kozieł
Na Koszalińskim Konkursie Literackim w 1969 roku, "Wspomnienia wędrownego kramarza" Edwarda Kozieła uzyskują wyróżnienie. Fragmenty wspomnień ukazują się w "Tygodniku Kulturalnym", w "Przekroju" i w "Za i Przeciw", a następnie w całości w wydaniu książkowym, nakładem Wydawnictwa Poznańskiego w 1971 roku. Kozieł barwnie opisał w swej książce wspomnienia z lat młodości, zdecydowanie niechętnie...
1975 - Sztandar dla SP2 w Sianowie
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów 8. Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie otrzymuje sztandar.
1977 - Sztandar dla OSP fabryki zapałek w Sianowie.
Ochotnicza Straż Pożarna w fabryce zapałek w Sianowie w 1977 roku otrzymała sztandar.
1981 - Zespół "Diabliki"
Zespół "Diabliki" późniejszy "BON-TON" powstał w 1981r. , założony przez p. Bogumiłę Ćwiękę - kierownika i choreografa w jednej osobie. Jego pierwszą siedzibą było podkoszalińskie miasteczko - Sianów. Kojarząc sianowskie zapałki z ogniem, a ogień z diablikami, niewielka grupa dziewczynek przyjęła nazwę DIABEŁKI, zmienioną później na DIABLIKI. Wytrwałość grupy została nagrodzona już w 1982r....
1985 - Nowa przychodnia zdrowia w Sianowie
Wielkim marzeniem Kazimierza i Leokadii Trzeciak była budowa nowego Ośrodka Zdrowia. Ośrodka, w którym byłyby  gabinety lekarskie wyposażone by były w najnowszy sprzęt medyczny, aby pacjenci miał szerszy dostęp do porady lekarskiej i dalszego leczenia. Doktor Kazimierz Trzeciak nie doczekał spełnienia marzeń, pracował do emerytury, przekazał kierownictwo swojemu młodemu następcy lekarzowi...
listopad 1985 - Janek Bytnar patronem SP1 w Sianowie
W listopadzie 1985 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sianowie otrzymała imię Janka Bytnara - "Rudego" oraz sztandar, którego współfundatorem była załoga fabryki zapałek.
czerwiec 1990 - I kadencja Rady Miejskiej w Sianowie
Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Sianowie odbyła się 7 czerwca 1990 r.Radni I Kadencji 1990 - 1994:Apanel TadeuszAdwycki ZbigniewBiałas Marek - wiceprzewodniczący RMDybka ZdzisławGlazer EmilGórski AndrzejGrzelak WaldemarKomorowski Marek - wiceprzewodniczący RMKołakowski EugeniuszKosecki GrzegorzKułakowski JanuszKuszlewicz ZbigniewKuźma StanisławŁęcki EugeniuszMaroszczyk JanNiewinowski IgorJurgo...
czerwiec 1990 - Mirosław Kamiński - burmistrz Sianowa
Mirosław Kamiński był Burmistrzem Sianowa, wybrany głosami radnych I kadencji RM  od 7 czerwca 1990 r. do 14 marca 1991 r.
marzec 1991 - Jerzy Gałązka - burmistrz Sianowa
Jerzy Gałązka był Burmistrzem Sianowa, wybranym głosami radnych RM: - I kadencji od 14 marca 1991 r do końca tej kadencji.- II kadencji od 03 sierpnia 1994 r. do 18 kwietnia 1996r.
kwiecień 1991 - Remont zegara na wieży ratusza miejskiego
25 kwietnia 1991 roku wyremontowano zegar na wieży ratusza.
1992 - Zespół taneczny " Demonki"
Zespół taneczny " Demonki" powstał w roku 1992. Działał przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Sianowie, założycielem zespołu była choreograf z wykształcenia Pani Tatiana Michalewicz- Filus , która pochodzi z Ukrainy ale od kilku lat mieszka w Polsce.Kierując zespołem wprowadziła go na szczyty popularności. W zespole występowały dziewczęta w wieku od 7 do 11 lat. W roku 1993 w Wojewódzkim...
luty 1993 - bp Czesław Domin odwiedza sianowski ratusz
11 lutego 1993 roku z okazji 650 -lecia Sianowa, odwiedził sianowski ratusz ks. bp ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Czesław Domin
wrzesień 1993 - Nowy budynek szkoły w Dąbrowie
1993 – oddanie do użytku nowego budynku szkoły w Dąbrowie
1994 - Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej w Dąbrowie
1994 – oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej w Dąbrowie
1994 - Sala gimnastyczna w Suchej Kosz.
W roku 1994 dobudowano do szkoły obiekt o charakterze  sportowym. Sala gimnastyczna powstała dzięki ówczesnemu dyrektorowi Ryszardowi Wątrobie i Społecznemu Komitetowi Przyjaciół Szkoły i Rodziny w Suchej  Koszalińskiej. Dzięki sali w szkole powstał Uczniowski Klub Sportowy ze specjalnością  tenisa stołowego.
lipiec 1994 - II kadencja Rady Miejskiej w Sianowie
Pierwsza sesja RM odbyła się 4 lipca 1994 roku.Radnymi II Kadencji 1994 - 1998 zostali:Banaśkiewicz TadeuszBrach KrzysztofBrzozowski MarekGałązka JerzyGórczyński PiotrGrygiel GrzegorzJarząbek-LipińskaJanowicz KazimieraJesionowska IwonaKamiński MirosławKolankowski Zbigniew - przewodniczący RM od 09.02.1998 do końca kadencjiKomorowski Marek - przewodniczacy RM od 04.07.1994 do 09.02....
1996 - Utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tori” w Dąbrowie
1996 – utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tori”1997 – pierwszy turniej pamięci Larysy Ewy Krause
październik 1998 - III kadencja Rady Miejskiej w Sianowie
Pierwsza sesja odbyła się 29 października 1998 r.Radnymi III Kadencji 1998 - 2002 zostali:Bober JózefBrach KrzysztofBrzozowski MarekCzupajło RyszardĆwiklewski WiesławFalkowska GrażynaGardziejewski LeonHinz Krzysztof (wyg.mand. 18.02.2000 r.), Irena BanaśkiewiczJesionowska IwonaKarpowicz TomaszKolankowski Zbigniew - przewodniczący RM od 1998 do 25.10.1999Kuligowski KazimierzOchman JózefOgiejko...
lipiec 2000 - Domena i portal internetowy sianow.pl
13 lipca 2000 r. - rejetracja domeny sianow.pl w NASKwrzesień 2001 r. - powstaje przerwsza strona internetowa Gminy Sianów oparta na html16 czerwca 2004 r. - przeniesienie domeny do firmy AGNAT partnera NASK-u.8 stycznia 2010 r. - powstaje strona internetowa CMS oparta na darmowym systemie Joomla. 26 czerwca 2014 r. - powstaje strona internetowa w oparciu o system CMS Drupal 7.
październik 2000 - Andrzej Jankowiak - burmistrz Sianowa
Andrzej Jankowiak wybrany głosoami radnych III kadencji RM był Burmistrzem Sianowa od 21 października 2000 r. do 18 listopada 2002 r.
czerwiec 2001 - Gmina Wöhrden partnerem Gminy Sianów
Gmina Wöhrden położona jest w północnej części Niemiec w niedużej odległości od Morza Północnego w powiecie Dithmarschen. Liczba mieszkańców wynosi około 1350 osób. Gmina korzysta z odnawialnych źródeł energii, a mianowicie nowoczesnych wiatraków. Jako "zagłębie kapusty" słynie również z ekologicznej żywności i jej uprawy.W Kościele Świętego Mikołaja znajdują się jedne z najcenniejszych...
czerwiec 2001 - ks. Antoni Siemiński został Honorowym Obywatelem Sianowa
Uchwałą Nr XXXVIII/222/2001 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 czerwca 2001 ks. Antoni Siemiński otrzymuje tytuł Honorowego Obywatela Sianowa (więcej)
listopad 2002 - IV kadencja Rady Miejskiej w Sianowie
Uroczysta sesja odbyła się 19 listopada 2002 roku o godz. 11.00 w sali kina "Zorza" w Sianowie. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu kworum zatwierdzono porządek obrad. Nowo wybrani radni zaprezentowali się w krótkim kilkuminutowym przemówieniu. Złożyli ślubowanie oraz otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnych z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Ireneusza Megiela. Następnie...
listopad 2002 - Andrzej Matyjaszek burmistrzem Sianowa
W I turze głosowania  w wyborach bezpośrednich na burmistrza (27 października 2002r.) kandydaci otrzymali następującą ilośc głosów: Piotr Bulikowski: 216, Marek Wojciech Białas: 800, Andrzej Kazimierz Jankowiak: 897, Karol Banaśkiewicz: 1441, Andrzej Matyjaszek: 1600. W II turze głosowania (10 listopada 2002 r.) kandydaci otrzymali: Karol Banaśkiewicz - 1697 (44,03%), Andrzej Matyjaszek -...
kwiecień 2003 - Akt potwierdzający nadanie praw miejskich Sianowa z 1348 roku - replika
Oryginał aktu  znajduje się w archiwum niemieckim w Greifswaldzie. Kopia na płycie CD-R (w formacie TIFF) umożliwiająca zrobienie wiernej repliki dokumentu jest od 3 kwietnia 2003 roku w UGiM Sianów.
lipiec 2003 - Koniec Świata w Iwięcinie
W dniu 5 lipca 2003 roku w Iwięcinie odbyła się promocja książki ks. Henryka Romanika i Zdzisława Pacholskiego pt. ” Koniec świata w Iwięcinie”.
wrzesień 2003 - Powstanie Zespołu Szkół w Dąbrowie
2003 – powstanie Zespołu Szkół w Dąbrowie, w skład którego weszły szkoła podstawowa i gimnazjum.
listopad 2005 - ks. Jan Szałach Honorowym Obywatelem Sianowa
Uchwałą Nr XXXIX/227/05 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE z dnia 25 listopada 2005 roku nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Sianów księdzu Janowi Szałachowi (więcej)
listopad 2006 - V kadencja Rady Miejskiej w Sianowie
Pierwsza sesja odbyła się 27 listopada 2006 r. Radnymi V Kadencji 2006-2010 zostali:Banaśkiewicz IrenaCzerwińska JoannaGnacińska HalinaGrygiel GrzegorzGrzybowski JanGrzywacz MarcinJanowicz Kazimiera -przewod.Kuligowski Kazimierz -zastępca przewod.Pietrzycki SylwesterPorębski DariuszPrzybyłka Bogdan - zastępca przewod.Raczyński WiesławSobczyński RyszardSocha RyszardSzuplak JadwigaW kadencji...
listopad 2006 - I sesja RM V kadencji w Sianowie
Na I sesji Rady Miejskiej w Sianowie w dniu 27 listopada 2006 r. nowo wybrani radni RM w Sianowie złożyli ślubowanie. Wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sianowie. Została nim Kazimiera Janowicz, na zastępców Przewodniczącego powołano natomiast: Kazimierza Kuligowskiego oraz Bogdana Przybyłkę. Obradom przewodniczył Radny Senior - Wiesław Raczyński.
grudzień 2006 - Ryszard Wątroba burmistrzem Sianowa
Ryszard Wątroba został zaprzysiężony na burmistrza Sianowa w dniu 4 grudnia 2006 (V kadencja Rady Miejskiej). W pierwszej turze głosowania w dniu 12.11.2006 r. otrzymał 2219 głosów (44,96%) a jego konkurent Andrzej Matyjaszek - 1565 głosów (31,71%). W II turze głosowania, która odbyła się 26 listopada 2006 r. Ryszard Wątroba otrzymał 2444 głosy (58,55%) a Andrzej Matyjaszek - 1730 głosy (41,45...
2007 - Remont pomnika „Bóg, Honor, Ojczyzna” w Iwięcinie
Remont kapitalny pomnika „Bóg, Honor, Ojczyzna” w Iwięcinie, który upamiętnia ofiary wojny 1914, 1945 oraz pierwszych osadników. Dzięki dofinansowaniu z UGiM w Sianowie (3.000 zł) oraz zaangażowaniu mieszkańców, pomnik został całkowicie rozebrany, wylano fundament pod cokół a ściany postawiono od nowa z wykorzystaniem starego kamienia (lipiec-sierpień 2006 r.).W grudniu 2006 roku po...
grudzień 2007 - ks. Ryszard Eugeniusz Dutkiewicz Honorowym Obywatelem Sianowa
Uchwałą Nr XVII/97/07 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 8 grudnia 2007 roku przyznano Honorowe Obywatelstwo Miasta Sianowa ks. Ryszardowi Eugeniuszowi Dutkiewiczowi (więcej)
marzec 2008 - Bolesław Kurzawiński Honorowym Obywatelem
Uchwałą Nr XXII/121/08 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 3 marca 2008 roku nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Sianów Bolesławowi Zbigniewowi Kurzawińskiemu (więcej)
czerwiec 2008 - VIII Konferencja Polsko-Niemiecka
8-9 czerwca 2008 r. – VIII Konferencja Polsko-Niemiecka pt.: ,,Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej - Gmina i Miasto Sianów. Organizatorami spotkania są: Urząd Gminy i Miasta Sianów, Rada Miejska w Sianowie, Fundacja ,,Dziedzictwo" w Sławnie, Sołectwo Iwięcino oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino. Przyjechali historycy, archiwiści i muzealnicy m.in. ze Szczecina , Słupska, Darłowa...
listopad 2009 - Nadanie Gimnazjum Gminnemu w Sianowie imienia Ireny Sendlerowej
W dniu 9 listopada 2009 r. w Gimnazjum Gminnym w Sianowie odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Ireny Sendlerowej. Podczas ceremonii ksiądz infułat Dariusz Jastrząb poświęcił sztandar szkolny. Szkołę odwiedziło wielu znamienitych gości, między innymi: córka patronki pani Janina Zgrzembska, Michał Kustorski ze Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, Zofia Kunert – reżyser filmowy, Andrzej...
luty 2010 - Porozumienie o współpracy partnerskiej miasta Rezekne i Gminą i Miastem Sianów
Rezekne leży Powiecie Rzeżyckim i jest jednocześnie Sercem Łatgalii, regionu wschodniej Łotwy, który jest jednym z czterech krain historycznych państwa.Miejscowość liczy około 37 tysięcy mieszkańców (siódme, co do wielkości na Łotwie), z czego około 3% ludności to Polacy. Rezekne ma również duże znaczenie komunikacyjne, ponieważ jest elementem międzynarodowych połączeń kolejowych (Warszawa -...
kwiecień 2010 - Plac Katyński w Sianowie
5 kwietnia 2010 r. po godzinie 17 sianowscy radni na nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej jednogłośnie podjęli uchwałę Nr LIV/333/10 w sprawie nadania nazwy Plac Katyński skwerowi, na którym 12 kwietnia 2010 r. posadzono dwa Dęby Katyńskie.Uchwała NR LIV/333/10 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy Plac Katyński.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z...
maj 2010 - Nadanie imienia szkole i gimnazjum w Dąbrowie
Dnia 14 maja 2010 roku Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrowie nadano imię Larysy Ewy Krause.
sierpień 2010 - Świetlica po remoncie w Wierciszewie
7 sierpnia 2010 r. odbyło się odbyła się w Wierciszewie podwójna uroczystość: otwarcie wyremontowanej świetlicy oraz inauguracja działalności Stowarzyszenia Ziemi Wierciszewskiej  pod wspólnym tytułem „Wierciszewo – wczoraj i dziś”. Wśród licznie przybyłych gości byli: burmistrz Ryszard Wątroba, wiceburmistrz Maciej Berlicki, ksiądz proboszcz Józef Kapczyński, pracownicy Wojewódzkiego...
sierpień 2010 - Remont drogi powiatowej Sianów-ratajki
11 sierpnia 2010 r. przy jeziorze Świdno uroczyście oddano do użytku wyremontowaną część drogi powiatowej 096Z na odcinku Sianów – Ratajki.  Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, zrealizował kompleksowy remont drogi. Długość remontowanego odcinka – 9,8 km. W ramach prac poszerzono...
październik 2010 - Dorota Grzejdak – dwukrotna złota medalistka Mistrzostw Europy Weteranów w badmintonie
W Mistrzostwach Europy Weteranów 27-09 - 02.10 Dorota Grzejdak zwyciężyła w singlu w grupie 40+, potwierdzając tym samym swoją dominację po zwycięstwie na Mistrzostwach Świata rok temu. Wtedy Betty Blair (Anglia) pokonała w półfinale, teraz w finale (pod nieobecność Włady Czerniawskiej, wicemistrzyni świata). Sianowianka sukces osiągnęła także w grze deblowej, gdzie w parze z Bułgarką Petyą...
październik 2010 - Rekreacyjny Szlak Edukacyjno - Ekologiczny Jezioro Topiele - Szczeglino” odbiór techniczny
6 października 2010 r. komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie: Aleksandry Kowalczyk i Izabeli Czarneckiej oraz przedstawiciela Nadleśnictwa Karnieszewice Jerzego Klonowskiego, przy obecności wykonawcy, właściciela firmy „Studio 22” z Połczyna Zdroju Stefana Gawrońskiego, dokonała technicznego odbioru „Rekreacyjnego Szlaku Edukacyjno - Ekologicznego Jezioro Topiele -...
październik 2010 - Prace remontowo-konserwatorskie przeprowadzone na dachu kościoła w Iwięcinie
6 października 2010 r. w godzinach popołudniowych komisja konserwatorska odebrała prace remontowe, które trwały ponad trzy miesiące (od 2 lipca 2010 r.),  na dachu kościoła w Iwięcinie.Po dokonaniu oględzin komisja stwierdziła wykonanie prac budowlano-konserwatorskich przy dachu koscioła filialnego pw. MB Królowej Polski w Iwięcinie, prowadzonej na podstawie: decyzji ZWKZ nr ZN-K-4150/S/22/...
październik 2010 - Świetlica w Skibnie
Świetlica w Skibnie wybudowana została przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa, który w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Wuropejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznał pomoc finansową w wysokości 418 601,00 zł.
październik 2010 - Pożar Gimnazjum Gminnego w Sianowie
Ranek 20 października 2010 r. stał się czarną dziurą w historii naszego miasta, a przede wszystkim Gimnazjum Gminnego im. Ireny Sendlerowej w Sianowie. W tym dniu ogień strawił zabytkowy budynek szkoły – pomnik historii wielu pokoleń sianowian. Pożar strawił dach oraz poddasze  w starym budynku szkoły. Ewakuowano ponad 300 osób. Pożar w gimnazjum gasiło kilkanaście jednostek Straży...
listopad 2010 - Maciej Berlicki burmistrzem Sianowa
21 listopada 2010 r. Maciej Berlicki wybrany został Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów w I turze w wyborach bezpośrednich (otrzymał 3 615 głosów, frekwencja wyborcza 52,94 %). Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Berlickiego. Na uroczystej, inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2010 roku złożył uroczyste ślubowanie.
listopad 2010 - VI kadencja Rady Miejskiej w Sianowie
25 listopada 2010 r. odbyła się I sesja wybranej w wyborach 21 listopada 2010 r. Rady Miejskiej w Sianowie (kadencja 2010-2014). Sesja odbyła się w kinie „Zorza” w Sianowie i miała uroczysty charakter. Najważniejszymi punktami programu sesji były ślubowanie radnych i nowo wybranego burmistrza Macieja Berlickiego. Podjęto pierwsze uchwały o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady...
marzec 2011 - Wyróżnienie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany”.
29 marca 2011 roku rozstrzygnięto konkurs "Zabytek Zadbany" ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Nadzór nad konkursem sprawował Generalny Konserwator Zabytków. Podmiotem realizującym procedurę konkursową był Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.  Konkurs skierowany był do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do...
kwiecień 2011 - Podpisanie umowy na prowadzenie przez stowarzyszenie Szkoły Społecznej w Iwięcinie
29 kwietnia 2011 r. w Iwięcinie została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sianów a Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino dotycząca przekazania Szkoły Podstawowej w Iwięcinie pod zarząd stowarzyszenia. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki wraz z Zastępcą - Marcinem Posmykiem, Prezes Stowarzyszenia Andrzej Dębowski wraz z całym zarządem oraz Dyrektor...
styczeń 2012 - Otwarcie nowej świetlicy w Sownie
28 stycznia 2012 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku świetlicy wiejskiej w Sownie. Świetlica powstała w efekcie realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury sportowej we wsi Sowno poprzez budowę placu zabaw i zaplecza socjalno-sanitarnego dla obiektu sportowego” dofinansowanego ze środków PROW. Cała inwestycja, łącznie z wyposażeniem i placem zabaw kosztowała 520 758,39 zł w tym...
marzec 2012 - Otwarcie gimnazjum Gminnego w Sianowie po pożarze
Po 16 miesiącach remontu uroczyście oddano 5 marca 2012 roku do użytku Gimnazjum Gminne w Sianowie.  Wybudowana w XIX wieku szkoła częściowa spaliła się w październiku 2010 r. Odbudowa placówki kosztowała ok. 2,8 mln zł.
kwiecień 2012 - Przekazanie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej zawiera umowę na przejęcię szkoły od Gminy Sianów nr 08/PSP/2012 z dnia 26.04.2012 r.
maj 2012 - Stowarzyszenie "Refugium" przejmuje do prowadzenia Szkołę Podstawową w Szczeglinie
Stowarzyszenie "Refugium" podpisało umowę z Gminą Sianów w sprawie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Szczeglinie.
maj 2012 - Gmina Biały Dunajec partnerem Gminy Sianów
Gmina Biały Dunajec położona jest w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim. Siedzibą gminy Biały Dunajec jest wieś Biały Dunajec. W skład gminy wchodzą: Biały Dunajec. Gliczarów Dolny, Gliczarów Górny oraz Sierockie. Gminę zamieszkuje około 6800 osób. Co roku w ostatnią niedzielę lipca organizowany jest "Dzień Pstrąga", który wchodzi w skład "Tatrzańskich Wici". Jedną z gmin...
wrzesień 2012 - Nowy sztandar i niezwykły patron SP w Iwięcinie
21 września 2012r. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Iwięcinie imienia Aleksandra Doby oraz przekazania sztandaru.
styczeń 2013 - Wolontariusze 2012
31 stycznia 2013 r. w auli Gimnazjum Gminnego w Sianowie odbył się koncert dedykowany wszystkim, którzy poświęcają swój czas na działalność społeczną. Koncert był podziękowaniem za wszystkie akcje społeczne zorganizowane w 2012 r., a było ich w Sianowie niemało. Odbywały się zbiórki publiczne, imprezy i bale charytatywne, z których dochód przeznaczono na pomoc chorym dzieciom. (więcej)
luty 2013 - Rybogryfy 2012
11 lutego 2013 r. to 670. rocznica nadania praw miejskich miastu Sianów. Tego dnia w 1343 roku Piotr Święca z Polanowa nadał osadzie prawa miejskie. (więcej)
marzec 2013 - Remont Kina Zorza w Sianowie
Modernizacja kosztowała niemal 220 tys. złotych, z czego 100 tys. złotych dofinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Wymieniono instalację elektryczną, zamontowane zostało nowe nagłośnienie i profesjonalne oświetlenie sceny. Wygląd zmieniła cała sala Zorzy. Pomalowane ściany, odnowiony sufit – w kinie jest nowocześniej i przyjemniej. Co ważne, również nowocześniej z technicznego punktu...
wrzesień 2013 - Sianów laureatem ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans” 2013
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wybrała 16 równorzędnych laureatów statuetki „Samorząd Równych Szans”.Wśród nagrodzonych samorządów na równi z wielkomiejskimi aglomeracjami znalazła się Gmina Sianów za realizację „Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”, którego głównym celem jest tworzenie lokalnego...
wrzesień 2013 - Otwarcie hali sportowo widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie
16 września odbyły się uroczystości związane z oficjalnym otwarciem hali sportowo widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie. Nowa, piękna sala funkcjonuje już od rozpoczęcia roku i odbywają się tam zajęcia sportowe. Jednak aby tradycji stało się zadość 16 września odbyły się oficjalne uroczystości otwarcia, które były przede wszystkim okazją do podziękowania wszystkim osobom, które...
październik 2013 - Kapsuła Czasu dla przyszłych pokoleń
W piątkowe południe 11 października 2013 r. wielu mieszkańców Sianowa przybyło przed ratusz, by wziąć udział w uroczystym zamurowaniu skrzyni z pamiątkami do mieszkańców Sianowa dla przyszłych pokoleń. Szczelnie zaspawana skrzynia ze stali nierdzewnej zawiera wiele najróżniejszych przedmiotów. Od dokumentów urzędowych, osobistych poprzez zdjęcia mieszkańców i miasta Sianowa po najprostsze rzeczy...
styczeń 2014 - Wolontariusze 2013
Impreza odbyła się 30 stycznia 2014 r. W różne akcje charytatywne i dzieła wolontarystyczne zaangażowało się w mieście i gminie Sianów około 250 –u wolontariuszy w roku 2013. (więcej)
luty 2014 - Rybogryfy
11. lutego 2014 r. w Sianowie, już po raz jedenasty odbyła się gala wręczenia „Sianowskich Rybogryfów”. Data wręczania statuetek nie jest przypadkowa, ponieważ właśnie 11. lutego  1343 roku Sianów otrzymał swoje prawa miejskie.(więcej)
luty 2014 - Otwarcie Sianowskiego Centrum Kultury
17 lutego 2014 r. odbyła się uroczystość otwarcia Sianowskiego Centrum Kultury, obiektu który stał się siedzibą Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Sianowie oraz miejscem spotkań wszystkich mieszkańców gminy Sianów. Budynek zajmuje pow. 542,54 metra kw. Został wybudowany od podstaw w centrum Sianowa - przy Placu Pod Lipami.
maj 2014 - III miejsce w grze pojedynczej w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Elity - Dorota Grzejdak
Brązowy medal Doroty Grzejdak z klubu sportowego UKS Kometa Sianów.
czerwiec 2014 - Sianowskie Łemblej oficjalnie otwarte!
1 czerwca 2014 r. w święto dzieci oficjalnie otwarto kompleks sportowy przy ul. Dębowej w Sianowie.  Inwestycja szacowana na kwotę 600 000 zł w 85% została dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego RYBY.  Kompleks sportowy zwany potocznie „sianowskim Łemblej” jest jednym z elementów projektu „Rekreacyjny Sianów” realizowanego przez Urząd Gminy i Miasta w Sianowie. Dzięki...
czerwiec 2014 - II miejsce dla Gminy Sianów - „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2014
12  czerwca  w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2014" .  Podsumowanie konkursu było także okazją do spotkania Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Wręczenia nagród i wyróżnień dokonała Pani Anna Mieczkowska...
czerwiec 2014 - Nadanie Honorowego Obywatelstwa Kazimierzowi i Leokadii Trzeciakom
Uchwałą Nr XLVII/349/2014 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 12 czerwca 2014 r. nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Sianów- Kazimierzowi i Leokadii Trzeciakom (więcej)
czerwiec 2014 - I miejsce w grze podwójnej w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych - Kornelia Kowalczyk
Kornelia Kowalczyki Patryk Jas zdobyła mistrzostwo Polski w badmintonie, w kategorii do lat 17, na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która odbyła się w Sobótce w dniach 19-22.06.2014. Oboje zajęli I miejsce w grze podwójnej i dzięki swojemu sukcesowi osiągnęli drugie kółko olimpijskie. Na co dzień, Kornelia i Patryk trenują pod opieką trenera Roberta Kowalczyka znakomicie godząc naukę ze...
lipiec 2014 - Gmina Sianów laureatem rankingu samorządów
14 lipca 2014 r. Gmina Sianów została laureatem rankingu samorządów prowadzonego przez „Rzeczpospolitą” zajmując 2 miejsce w kraju w kategorii „Najbardziej Innowacyjny Samorząd” wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich!W ogólnym rankingu „Rzeczpospolitej” zajęliśmy 21 miejsce w Polsce i 2 w Województwie Zachodniopomorskim (przed nami z województwa jest tylko gmina Goleniów) ! Tu ocena dotyczyła...
sierpień 2014 - I Festiwal Filmów Wiejskich FOLK FILM FESTIWAL
Folk Film Festiwal jest pierwszym w kraju – i jednym z niewielu na świecie – festiwalem filmowym poświęconym tematyce ludowej w kinie. Od ponad stu lat, czyli od wynalezienia sposobu na utrwalanie scen ruchomych, wieś dostarcza twórcom filmowym wciąż nowych inspiracji. Folklor społeczności wiejskiej jest stale obecny w kinie polskim. Doczekał się nawet pokaźnej klasyki, którą w skromnej części...
wrzesień 2014 - Park Miejski w Sianowie im. Powstańców Warszawskich
23 września 2014 r. Rada Miejska w Sianowie podjęła uchwałę Nr LI/368/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany nazwy Parku miejskiego w Sianowie.
wrzesień 2014 - Aleksander Kaczorowski Honorowym Obywatelem Gminy i Miasta Sianów
UCHWAŁĄ NR LI/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2014 nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Sianów Aleksandrowi Kaczorowskiemu (więcej)
wrzesień 2014 - Remont kapitalny kościoła w Karnieszewicach
Uroczyste otwarcie świątyni po kapitalnym remoncie odbyło się 27.09.2014r. o godz. 16-tej, a przewodniczył tej uroczystości JE ks. Biskup ordynariusz Edward Dajczak.Na prace remontowe kościoła filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Karnieszewicach parafia w Siecieminie otrzymała następujące dofinansowania: ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 250 000,- zł...
wrzesień 2014 - Żłobek w Sianowie
Żłobek "Skrzat" oddano do użytku w dniu 30.09.2014 r. Budowa Żłobka "Skrzat" możliwa była dzięki dotacji otrzymanej przez Gminę Sianów z Rządowego Programu Maluch, w łącznej kwocie przekraczającej 2 mln zł. Grant pokrywający 80% wartości całego zadania umożliwił utworzenie miejsca opieki dla 50 dzieci w wieku 2-3 lata, które od 1 października br. uczestniczą w zajęciach edukacyjnych. Nowe sale...
listopad 2014 - Maciej Berlicki burmistrzem Sianowa - II kadencja
16 listopada 2014 r. wybrany został Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów w I turze w wyborach bezpośrednich (otrzymał 4297głosów,  co stanowi 73,6 % głosów przy  frekwencji wyborczej 55%. Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Berlickiego. Na uroczystej, inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2014 r. roku złożył uroczyste ślubowanie.
listopad 2014 - VII kadencja Rady Miejskiej w Sianowie
26 listopada 2014 r. w Kinie Zorza odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, rozpoczynająca nowa kadencję 2014-2018. Podczas sesji radni Rady Miejskiej i Burmistrz GiM otrzymali od Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Ireneusza Megiela zaświadczenia o wyborze. Burmistrz GiM podziękował członkom Miejskiej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów. Następnie obrady...
styczeń 2015 - Wolontariusze 2014
Tradycyjnie już kapituła postanowiła wręczyć statuetki „Wolontariusza roku 2014” (więcej)
luty 2015 - Rybogryfy 2014
11 lutego to rocznica nadania praw miejskich miastu Sianów. Tego dnia w 1343 roku Piotr Święca z Polanowa nadał osadzie prawa miejskie. W tym dniu w Sianowie odbywa się już tradycyjnie Gala Rozdania Sianowskich Rybogryfów. Wśród zgromadzonych byli przedstawiciele niemal wszystkich sianowskich grup społecznych i wielu gości spoza Sianowa. Mieliśmy przyjemność posłuchać senatora RP Piotra...
czerwiec 2015 - 25 lat samorządności
2 czerwca 2015r. w hali widowisko – sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia samorządności w kraju. Na spotkaniu pojawili się m.in. byli burmistrzowie, ich zastępcy oraz radni wszystkich kadencji. Imprezę rozpoczął specjalnie przygotowany film, w którym wypowiedzieli się wszyscy dotychczasowi Burmistrzowie po 1990 r. tj. Mirosław Kamiński, Jerzy...
czerwiec 2015 - Otwarcie przepompowni ścieków w Sianowie
W ramach projektu „Kanalizacja Zachód – skanalizowanie miejscowości w Gminie Sianów wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej – I etap” wykonano:Podczyszczalnię ścieków w Sianowie wraz z przepompownią centralną ścieków, tłoczącą całość ścieków komunalnych ze skanalizowanej części miasta i gminy Sianów do oczyszczalni ścieków „Jamno” stanowiącej własność MWiK sp. z o.o. w Koszalinie.Kolektor...
czerwiec 2015 - Koncert gwiazd podczas 28. Dni Ziemi Sianowskiej
Podczas 28. Dni Ziemi Sianowskiej, które odbyły się 5 - 7 czerwca 2015 roku wystąpili:zespół Kombi, Magitza oraz kabarety: Noc, Dno, Łowcy.B.
lipiec 2015 - Rozpoczęcie prac konserwatorskich w kościele w Osiekach
W środku i wokół osieckiej świątyni trwają prace konserwatorskie, które mają na celu najpierw uratowanie budynku, który miejscami znajduje się w bardzo złym stanie.- Mamy tutaj do czynienia z dużymi problemami natury konserwatorskiej. To, co uderza szczególnie to stan murów, głównie w partiach podokiennych. Widać fragmenty zupełnie bez spoin, czy wręcz wiszące w powietrzu. Można powiedzieć, że...
sierpień 2015 - II FOLK FILM FESTIWAL
Już po pierwszym dniu organizatorzy mogli stwierdzić tendencję wzrostową zainteresowania Festiwalem Filmów Wiejskich – FOLK FILM FESTIWAL. Na konkurs KOKOFY wpłynęło 58 filmów, z czego 1 został nie przyjęty ze względu na długość trwał ok. 2 minut. Przegląd filmów konkursowych cieszy się coraz większą popularnością wśród sympatyków kina. W głosowaniu wzięły udział 32 osoby. Po przeliczeniu głosów...
styczeń 2016 - Remont kościoła w Sianowie
  Po świątecznej przerwie wracamy na ul.Kościelną w Sianowie, a tu miłe zaskoczenie. Brygady dekarzy od czwartku, tj. 7 stycznia  Nowego Roku wykonują przewidziane dokumentacją zadania. Dekarze będa tu obecni jeszcze przez kilka tygodni, jest wiele miejsc, które przez ich pracę przywrócą świetność naszego skarbu - kościoła św. Stanisława Kostki.  Podobnie zakrystia i kotłownia, pełniące funkcję...
styczeń 2016 - Remont świetlicy w Rzepkowie
Z nowym rokiem kalendarzowym i budżetowym z uzyskanych dotacji z Gminy Sianów, Centrum Kultury rozpoczęło wyczekiwane przez mieszkańców sołectw remonty świetlic wiejskich.Z zaplanowanych trzech dużych inwestycji tj. w Rzepkowie, Karnieszewicach i Siecieminie, już udało się wyremontować salę świetlicowo - edukacyjną w Rzepkowie. Świetlica zyskała nowy podwieszany sufit z nowoczesnymi oprawami...
styczeń 2016 - SIOP już otwarty!
Sianowskie organizacje pozarządowe od piątku mają swoją profesjonalną siedzibę. Uroczyste otwarcie Sianowskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych odbyło się 22 styczna br. Inkubator znajduje się naprzeciwko ratusza, w miejscu dawnej biblioteki publicznej. Samorząd wyremontował i wyposażył pomieszczenia w niezbędną infrastrukturę tworząc tym samym profesjonalną siedzibę dla organizacji z całej...
luty 2016 - Gmina Sianów nam pięknieje
Centrum Kultury z dotacji Gminy Sianów przeprowadziło kolejny udany remont sali wiejskiej, tym razem w Karnieszewicach. Prace polegały na dociepleniu wnętrza Sali, zamontowaniu profesjonalnego sufitu kasetonowego wraz z energooszczędnym oświetleniem rastrowym oraz odmalowaniu całej powierzchni pomieszczenia. Dodatkowo zamontowano nawiewy wentylacyjne oraz wykonano szereg prac niewidocznych gołym...
luty 2016 - Koncert dla Wolontariuszy 2015
Wolontariuszy w naszej gminie nie brakuje. Przez cały rok pomagają nie szczędzą sił i swojego wolnego czasu. Każdemu z nich należą się wyjątkowe podziękowania. Najaktywniejsi wolontariusze zostali wyróżnieni statuetkami, a dla wszystkich którzy angażują się w liczne akcje charytatywne przygotowana została muzyczna niespodzianka. Odbył się przepiękny koncert Doroty Osińskiej, która jest polska...
luty 2016 - Sianowskie rybogryfy rozdane.
Za nami kolejna gala „Sianowskich Rybogryfów” organizowana w rocznicę nadania praw miejskich dla Sianowa. Nagrody jak co roku rozdano w trzech kategoriach: gospodarczej, sportowej i społecznej.Tegoroczna gala, zorganizowana 11 lutego w sianowskim kinie Zorza przyciągnęło szerokie grono osób z regionu, w tym m.in. Dariusza Kalinowskiego – wicestarostę, Zenona Dropko – przewodniczącego Rady...
luty 2016 - Zagadkowa kula z wieży kościelnej.
W związku z remontem kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Kostki w Sianowie wczoraj został ściągnięty krzyż z wieży kościelnej. Ekipa remontowa ściągnęła go wraz z kulą, w jej wnętrzu znajdowały się cenne przedmioty (napiszemy o nich po dokładnej ekspertyzie).Teraz kula trafi do renowacji i wróci na wieżę kościelną już jako podstawa nowego krzyża.
luty 2016 - Rusza budowa drogi ekspresowej S6
W marcu mają się zacząć prace budowlane przy obwodnicy Koszalina i Sianowa.Urząd Zamówień Publicznych w piątek po południu zwrócił bez uwag oddziałowi szczecińskiemu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ofertę konsorcjum firm na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa o długości 20,1 km. To bardzo pozytywna informacja.
marzec 2016 - Dzień Osadników Ziemi Sianowskiej
Dnia 3 marca 2016 r. w hali sportowej w Sianowie obchodziliśmy, po raz 12- sty, „Dzień Osadników Ziemi Sianowskiej”. Spotkanie zorganizował Burmistrz Gminy i Miasta Sianów i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej. W tym roku motywem przewodnim spotkania był rozwój sportu na terenie Gminy Sianów. Prezentację multimedialną poprowadził pan Ryszard Wątroba, podczas której wystąpiły  kluby...
marzec 2016 - Otwarcie nowej sali w ŚDS
Dnia 3 marca br. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej sali w Środowiskowym Domu Samopomocy „Szansa” . Przecięcia wstęgi dokonali uczestnicy wraz z rodzicami, dla których zostało przygotowane to pomieszczenie. Wśród zaproszonych gości byli Burmistrz – Maciej Berlicki, Zastępca – Marcin Posmyk oraz radni Rady Miejskiej. Gospodarzem spotkania była – Halina Iwanisk – Kierownik ŚDS i MGOPS w...
czerwiec 2016 - Odnowienie zabytkowej bramy eklektycznej
Rozpoczęły się prace remontowo-konserwatorskie bramy eklektycznej  usytuowanej w Sianowie. Stanowi ona element komunikacyjny, który łączy ulicę Armii Polskiej przez ul. Bolesława Chrobrego z ul. Piastów. Budowla murowana z cegły klinkierowej wykonana na wzór łuku triumfalnego o trzech otworach przelotowych  jest dumą naszego miasta. W ostatnich latach pojawiło się wiele uszkodzeń w...
lipiec 2016 - 65 - lat Kina Zorza
Wczoraj 7 lipca 2016 r. odbył się wernisaż wystawy prezentującej 65 lat Kina Zorza w Sianowie. Wernisaż jest jednym z wydarzeń interdyscyplinarnego 3. Folk Film Festiwal - Festiwalu Filmów Wiejskie w Sianowie.  Zachęcamy do wzięcia udziału w bogatej ofercie, jak jest przygotowana w tym roku. Każdy powinien tu znaleźć coś dla siebie – wstęp na wszystkie wyrządzenia jest bezpłatny.
lipiec 2016 - OTWARCIE BOISKA W MOKRYM
9 lipca 2016r zostało uroczyście otwarte boisko w Mokrym. W otwarciu uczestniczyli Burmistrzowie Maciej Berlicki oraz Marcin Posmyk, radny powiatu Tomasz Tesmer, sołtys Szczeglina Jan Grzybowski, ksiądz proboszcz Dariusz Szyba oraz prezes byłego klubu sportowego Start Iskra Mokre Marta Ważny, która wraz z Sołtysem Mokrego Danielem Kalickim przecięła wstęgę otwierając boisko. Burmistrz Maciej...
lipiec 2016 - FOLK FILM FESTIWAL ZA NAMI
Już po raz trzeci Festiwal Filmów o Wsi - FOLK FILM FESTIWAL stał się elementem krajobrazu Gminy i Miasta Sianów. Długie przygotowania opłaciły się, bowiem z roku na rok festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jak widać założenia Festiwalu, czyli potrzeba promocji polskiej kultury ludowej, pasja do kina, zainteresowanie innymi dziedzinami sztuki, spełniają wizję społeczeństwa oraz...
sierpień 2016 - "Obrona Powstańczej Barykady 1944" - rekonstrukcja walk powstańczych w Sianowie
Po zakończeniu oficjalnych uroczystość o godzinie 17.45 rozpoczęła się rekonstrukcja walk powstańczych "Obrona Powstańczej Barykady 1944" na ulicy Piastów w Sianowie. Rekonstrukcję poprowadził dr Łukasz Gładysiak ze Studia Historycznego Huzar, a udział w niej wzięli członkowie Grup Rekonstrukcyjnych: - GRH GRYF z Koszalina - Jurandowcy - Powstańcy Wileńscy - Grupa z Kaszub - Stowarzyszenie...
sierpień 2016 - Wyróżnienie
Gmina Sianów – wyróżniona z  tytułem  finalisty konkursu  „Samorządowy  Lider Współpracy z NGO 2016”. Konkurs od 2012r organizowany jest przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, patronat nad nim sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.  Jego celem jest promocja i wspieranie funkcjonujących, sprawdzonych w praktyce rozwiązań w zakresie finansowej i...
sierpień 2016 - Poprawa układu komunikacyjnego w obrębie miasta Sianowa.
Gmina Sianów przystępuje do przebudowy i remontu dróg przejętych od Powiatu Koszalińskiego. Drogi te obejmują: ul. Tylną, Plac pod Lipami, Spółdzielczą i Strzelecką w Sianowie. Zakres prac remontowych obejmuje przebudowę nawierzchni ulic i chodników. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, Wykonawcą przedsięwzięcia, który złożył najkorzystniejsza ofertę jest firma „DOMAR” Kazimierz...
styczeń 2017 - Bezpłatna rehabilitacja dla mieszkańców
Od dnia 9 stycznia gmina Sianów zapewnia mieszkańcom dostęp do bezpłatnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej. Celem programu jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy. Jest do dobra informacja szczególnie dla starszych mieszkańców, którzy niejednokrotnie muszą dojeżdżać na zabiegi do sąsiedniej gminy lub miasta. Często czas oczekiwania na zabiegi...
styczeń 2017 - Powiadamianie sms o podatkach i opłatach lokalnych
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów informuje, że wprowadzony został SMS-owy system informowania zobowiązanych o terminie zapłaty lub o powstaniu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych. Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie sms Urząd Gminy i Miasta Sianów będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe ( sms-y), które pozwolą na uniknięcie...
styczeń 2017 - Cyfrowa Wypożyczalnia
Kolejna innowacja i ułatwienie dla czytelników korzystających z usług naszej biblioteki. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów dołączyła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA , której twórcą jest Biblioteka Narodowa. Nasi użytkownicy mogą korzystać z ponad 1.600.000 tekstów naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy. W zasobach wypożyczalni ACADEMICA...
styczeń 2017 - Wernisaż prac Kazimiery Szatkowskiej
Odbył się wernisaż prac Kazimiery Szatkowskiej - mieszkanki Karasiboru, która przyjechała do Sianowa na zaproszenie kolegi ze szkolnej ławki – pana Józefa Jesionowskiego. Pani Szatkowska jest amatorką, samoukiem, pasjonatką pejzaży, portretów, malarstwa rysunkowego o czym mogliśmy przekonać się wczoraj.  Jej prace zobaczyć można było na wystawach plenerowych m.in. w Mielnie, Pszczynie i w...
styczeń 2017 - Podziękowania dla wolontariuszy
Na terenie Gminy Sianów odbywa się wiele akcji charytatywnych. Akcje te nie kończyłyby się sukcesem, gdyby nie ofiarność ludzi, ale również bezinteresowne zaangażowanie wolontariuszy, którzy pokazują jak przez swoje dobre działanie każdy człowiek może zmieniać świat wokół siebie. Każdemu z nich należą się wyjątkowe podziękowania.Jak co roku najaktywniejsi wolontariusze zostali wyróżnieni...
luty 2017 - Ibuk Libra w bibliotece
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie przedłużyła w 2017 r.  umowę na korzystanie z platformy ibuklibra.pl. Dzięki czemu nasi użytkownicy mogą ponownie korzystać z dostępu do cyfrowych książek na platformie Ibuk Libra.Ibuk Libra to platforma z cyfrowymi książkami. Jej zasób to ponad 19 000 tytułów z różnych dziedzin wiedzy (w tym beletrystyki i ...
luty 2017 - ACADEMICA
ACADEMICKA w Sianowskiej bibliotece już działa. Nasi użytkownicy mogą korzystać z ponad 1.600.000 tekstów naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy. W zasobach wypożyczalni ACADEMICA znajdują się książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego, grafiki, fotografie, rękopisy i inne dokumenty, zarówno z domeny publicznej, jak i chronione prawem autorskim. Publikacje z domeny publicznej są dostępne...
luty 2017 - Gala Rybogryfów za rok 2016
W sobotę 11 lutego w sianowskim kinie „Zorza” odbyła się uroczysta gala wręczenia „Sianowskich Rybogryfów”, tego dnia obchodziliśmy 674 rocznicę otrzymania przez Sianów praw miejskich miastu Sianów. Gościliśmy wielu wspaniałych gości m.in. posła na Sejm Stefana Romeckiego, senatora Piotra Zientarskiego, radnego sejmiku wojewódzkiego Adama Wyszomirskiego oraz Andrzeja Binka z Wydziału Rolnictwa i...
luty 2017 - WIELKI SUKCES w MAŁEJ GMINIE !
Z wielką radością informujemy, iż dzisiaj ogłoszono długo wyczekiwane  wyniki konkursu FIO  dla priorytetu II.  Gmina Sianów ponownie wyróżniona! Nasze pomysły i inicjatywy na działania aktywizujące i integrujące młodzież, seniorów, dzieci i dorosłych mieszkańców  zostały wysoko ocenione przez ekspertów. Organizacjom pozarządowym udało się w sumie pozyskać ponad 620 tys zł....
luty 2017 - Dwie sianowskie firmy nagrodzone
16.02.2017 w Teatrze Variete Muza odbyła się uroczysta gala, będąca podsumowaniem konkursu dla firm i instytucji odpowiedzialnych społecznie oraz dbających o zdrowie pracownika. Warto dodać, iż zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie liczby zebranych punktów w ankiecie, a także liczby głosów oddanych przez mieszkańców. W skład kapituły konkursowej zasiedli: Agnieszka Ławrynowicz przewodnicząca...
marzec 2017 - Wyklęci - pamiętamy !!!
Pierwszy raz nasza gmina włączyła się 1 marca w uroczyste obchody Narodowego Dna Żołnierzy Wyklętych. Pamiętała cała, no prawie cała Polska. I jak to w tej naszej polskiej trudnej historii bywa, są głosy, że to dzień kontrowersyjny, że to bandy, że to bandyci. Jak nic w uszach słyszę (choć jestem za młody i wiem to tylko z podręczników historii) stalinowską propagandę. I, żeby było śmieszniej,...
marzec 2017 - Wernisaż wystawy malarskiej Marii Idziak
Maria Idziak mieszkała i tworzyła w Koszalinie. Należała do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich oraz Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W swojej malarskiej twórczości wykorzystywała: pastele suche i olejne, akwarele, gwasze, farby olejne i kolaże. Malując obrazy chętnie tworzyła struktury przestrzenne z wykorzystaniem piasków, proszków, tkanin oraz różnego rodzaju papierów....
kwiecień 2017 - I Otwarte Przełajowe Mistrzostwa Sianowa w biegu na 5 km
1 kwietnia 2017 roku w Kłosie koło Sianowa odbyły się I Otwarte Przełajowe Mistrzostwa Sianowa w biegu na 5 km. Pogoda nie sprawiła psikusa, było przepięknie jak latem. Idealna pogoda do biegu na 5 km, wielu zawodników pobiło swoje rekordy życiowe. O godzinie 11.00 do biegu wystartowało 140 osób. Wśród mężczyzn zwyciężył - Kamil Orzechowski z czasem 17:17, drugi był kolejny - Arkadiusz Kozak,...
maj 2017 - Magda Omiljanowicz w sianowskiej bibliotece
27 maja 2017 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, gościliśmy w sianowskim  centrum kultury i bibliotece reporterkę i autorkę książek Magdę Omilianowicz. Autorka opowiadała głównie o swojej najnowszej książce oraz o wielkiej pasji, jaką jest podróżowanie. Pierwszą część spotkania autorka poświęciła opowieściom o „Wampirze z Bytowa”, czyli Leszku Pękalskim, którego...
maj 2017 - I Turystyczno-Przyrodniczy Maraton Kajakowy UNIEŚC 2017
Od kilku lat zastanawialiśmy się jak rozpocząć sezon turystyczny na kajaku. Stwierdziliśmy, że najlepiej skorzystać ze sprawdzonych już imprez. Na wzór maratonów Turystyczno–Przyrodniczych organizowanych na rzece Drawie, których pomysłodawcą jest pan Andrzej Górski w dniu 30.04.2017r. został zorganizowany I Turystyczno-Przyrodniczy Maraton na rzece Unieść.
maj 2017 - Święto Flagi Państwowej
W 2 maja w Parku Miejskim im. Powstańców Warszawskich w Sianowie mieszkańcy celebrowali Święto Flagi Państwowej. Cały piknik z flagą ubarwiał teatr uliczny FETA z Gdańska. Szczudlarze rozdawali falgietki oraz zapraszali do wspólnej zabawy. Zaśpiewały lokalne zespoły ludowe tj. Jaskółki oraz Bursztyny. Odbyły się warsztaty zorganizowane przez świetlice z terenu Gminy i Miasta Sianów. Dla dzieci...
maj 2017 - Sianów wysoko certyfikowany w Cittaslow!
Dnia 5 maja 2017 r., w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych odbyła się certyfikacja Gminy i Miasta Sianów związana z przystąpieniem do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia Cittaslow.Polegała ona na weryfikacji procesu samooceny gminy w siedmiu obszarach dot. m.in. polityki energetycznej i środowiskowej, infrastrukturalnej, jakości życia miejskiego, rolnictwa, turystyki...
maj 2017 - 300 tys. złotych dofinansowania
Z wielką radością informujemy że Gmina Sianów otrzymała 300 tys. złotych dofinansowania w ramach wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020. Dzięki wsparciu, którego grantodawcą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gmina w najbliższym czasie zrealizuje plany kompleksowej adaptacji i wyposażenia parteru budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Polskiej 33 w...
maj 2017 - Spotkanie z Piotrem Stankiewiczem
Jak żyć mądrze, dobrze i szczęśliwie? To kwestie, które coraz częściej nurtują człowieka XXI wieku, podobno każdą można objąć stoicką refleksją. Przekonywał o tym Piotr Stankiewicz, autor książki "Sztuka życia według stoików", który 10 maja 2017 r. , był gościem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów. Piotr Stankiewicz jest filozofem, poetą i astronomem. Książkę "Sztuka...
maj 2017 - Biblioteka w Sianowie wyróżniona
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów znalazła się w gronie czterech bibliotek wyróżnionych w konkursie „BIBLIOTEKA ROKU” na najlepszą bibliotekę publiczną województwa zachodniopomorskiego w 2016 r. Ten ogromny sukces nie byłby możliwy bez doświadczonej kadry. Bardzo ważna jest również ścisła współpraca ze wszystkimi jednostkami...
maj 2017 - I liga na wyciągnięcie ręki! Historyczny sukces Darz Boru!
13 maja 2017 r. miejscowość Raszków - powiat Ostrów Wielkopolski - była miejscem turnieju mającego na celu wyłonienie najlepszej drużyny II ligi tenisa stołowego mężczyzn z województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.            Gospodarzem imprezy, która miała miejsce w raszkowskiej Hali Widowiskowo-Sportowej, byli: Raszkowski Ludowy...
maj 2017 - Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego
Podczas Zachodniopomorskich Wojewódzkich Dni Olimpijczyka, które odbyły się 13 maja w Stargardzie, Pani dyrektor szkoły Maria Ignatowicz, otrzymała z rąk Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego brązowy medal „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.Tego samego dnia, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego złożył  na ręce Pani dyrektor...
maj 2017 - Żywe lekcje historii z Aleksandrem Kaczorowskim
W Gminie Sianów rozpoczął się cykl spotkań z historią ożywioną i jej świadkami organizowany w ramach projektu „Patriotyzm dnia dzisiejszego – jako wyraz pamięci i tożsamości historycznej mieszkańców Gminy Sianów”, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.Dzieci i młodzież z sianowskich szkół i Zespołu Szkół w Dąbrowie uczestniczyli w lekcjach poświęconych wydarzeniom Powstania...
maj 2017 - 315 dzieci z terenu gminy Sianów uczy się pływać!
Dzięki aktywności sianowskiego magistratu, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w  Kędzierzynie oraz Klubu Sportowego Victoria Sianów 315 dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych uczęszcza w cotygodniowych zajęciach pływackich prowadzonych w Parku Wodnym w Koszalinie.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w  Kędzierzynie realizuje swój projekt pn. „Aqua edukacja” już od września 2016 r.,...
maj 2017 - Rozwiązanie na nudę? Akademia Seniora!
Ponad 120 seniorów z gminy Sianów zakwalifikowało się do projektów realizowanych przez sianowskie organizacje pozarządowe. Zajęcia ćwiczeniowe, wykłady tematyczne, spotkania integracyjne oraz wycieczki finansuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS 2014 – 2020.W ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego dla sianowskich seniorów trafiło blisko 400 tys. złotych...
maj 2017 - Historia ożywiona w Gimnazjach
Za nami kolejne „żywe lekcje historii”, realizowane w ramach projektu „Patriotyzm dnia dzisiejszego – jako wyraz pamięci i tożsamości historycznej mieszkańców Gminy Sianów”, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.Tym razem, uczniowie z Gimnazjum Gminnego w Sianowie i Gimnazjum z Dąbrowy mieli okazję uczestniczyć w ciekawym spotkaniu, poświęconym Polskim Ułanom. Pan Łukasz Gładysiak...
czerwiec 2017 - E-booki w naszej Bibliotece
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta wraz z bibliotekami powiatu koszalińskiego przystąpiła wspólnie z Koszalińską Biblioteką Publiczną do projektu - Powiatowa Czytelnia E-booków Legimi. Dla naszych czytelników oferujemy bezpłatny dostęp do wypożyczalni ebooków Legimi, obejmującej 18 000 tytułów, które  czytelnicy mogą czytać na smartfonie lub tablecie, usługa rusza od 1...
czerwiec 2017 - Srebrny Krzyż Zasługi dla Burmistrza
29 maja 2017 r. w Pałacu Prezydenckim Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki miał zaszczyt otrzymać z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenie - Srebrny Krzyż Zasługi Burmistrz od 16 lat związany z samorządem terytorialnym przeszedł wszystkie szczeble w jego strukturach (od stażysty, poprzez inspektora w Urzędzie Miejskim w Koszalinie - przez 6 lat, sekretarza Gminy w Malechowie...
lipiec 2017 - Paweł Spisak po raz szósty Mistrzem Polski!
Paweł Spisak (Jeździecki Klub Sportowy Dako Galant Skibno), startujący na koniu Banderasie – po raz szósty w swojej bogatej karierze – został Mistrzem Polski Seniorów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego!            - „Nie ukrywam, że jechaliśmy na te zawody (Festiwal Jeździecki Baborówko – przyp. Ryszard Wątroba) z dużym apetytem...
lipiec 2017 - Zakończenie prac inwestycyjnych w kinie Zorza
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów zakończyło prace inwestycyjne w kinie Zorza w Sianowie, które odbyły się w ramach konkursu PO Rozwój Kin Sesja 1/2017 i otrzymanej dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zmieniono system ogrzewania oraz powstały profesjonalne garderoby dla artystów. Z komina z kina Zorza nie będzie leciał już czarny dym. Dbamy o ochronę...
lipiec 2017 - Kokofy - rozdanie nagród
W sobotę 8 lipca nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Kokof-y, w którym przyznane zostały 3 nagrody: Nagroda główna 3000 zł – film „Czwarty” Agnieszka Janik z Lublina, II miejsce 1000 zł – „W kontakcie” Adam Żądło z Pcimia, III miejsce 500 zł – „Babcia” Grzegorz Piotrowski w Wojaszówki. Nagrody w konkursie Kokof-y ufundowane zostały przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów. Po rozdaniu nagród odbył...
sierpień 2017 - Pomoc strażaków Gminie Gostycyn
W dniu 19.08.2017 r. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Siecieminie zorganizowali wyjazd do miejscowości Przyrowa w gminie Gostycyn powiat Tucholski w celu usuwania skutków wichury, w jednym z gospodarstw, które ucierpiało. Do pomocy zaangażowali się też Strażacy z Sierakowa Sławieńskiego a Strażacy z Iwięcina użyczyli agregat prądotwórczy, który zasilał przez cały dzień gospodarstwo....
sierpień 2017 - Koncert organowy w Szczeglinie.
Obchodziliśmy 40-lecie parafii pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej i 10-lecie Caritasu parafialnego w Szczeglinie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez Biskupa Krzysztofa Włodarczyka, a upiększona śpiewem parafialnej scholi Cantabo Domino i grą organisty Jana Siedleckiego na nowo wyremontowanych organach z przygrywającą mu trąbką Jarosława Dąbrowskiego.Po duchowej strawie...
sierpień 2017 - Pomoc gminie Czersk!
Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskie w Sianowie Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Czersk.  Jest to samorząd (gmina i miasto) położone w Borach Tucholskich, a na jej terenie doszło do ogromnych strat związanych z potężnymi burzami sprzed 10 dni. Pomoc w wysokości 20.000 zł przeznaczona jest na odbudowę infrastruktury drogowej (zostało to uzgodnione z...
sierpień 2017 - Informacja dotycząca renowacji sieci kanalizacji sanitarnej w Sianowie.
W dniu 21.08.2017 roku gmina Sianów rozpoczyna realizację inwestycji pn. „Uszczelnienie sieci kanalizacji sanitarnej w Sianowie – etap I”. Inwestycja ta polega na renowacji starych, wyeksploatowanych i popękanych rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych głównie z rur betonowych i kamionkowych tak aby przywrócić im możliwość dalszej wieloletniej eksploatacji. Do renowacji przeznaczono...
sierpień 2017 - Droga między trzema wieżami
Szlak kulturowo-pielgrzymkowy „Droga między trzema wieżami” promuje lokalną turystykę i dziedzictwo kulturowe Pomorza Środkowego. Wytyczony został w Gminie Sianów pośród trzech niewielkich, miejscowości, które za sprawą strzelistych wież kościelnych, bogactwa architektonicznego cysterskiego gotyku i luterańskiej sztuki liturgicznej stały się słynne w całym regionie i kraju.  Dziś trzy...
wrzesień 2017 - Kolejne kolorowe przystanki w Gminie Sianów
Na zlecenie Gminy Sianów powstało już osiem lokalnych dzieł sztuki na przystankach autobusowych. Wszystkie tego samego autora pana Adama Maciejewskiego. Pomysł narodził się z potrzeby piękna, które w tej sytuacji zaskakuje bajkową mocą przenoszenia w inny świat – na każdym przystanku działa inaczej i kolejno są to różne sceny w zależności od charakteru miejsca w jakim się znajdują:w...
wrzesień 2017 - 700-lecie Wierciszewa.
W minioną sobotę odbyły się uroczystości jubileuszowe naszej wsi, które zapoczątkowało piątkowe spotkanie dawnych i obecnych mieszkańców pod hasłem "wspomnijmy sobie". To już 700 lat temu pojawiły się o niej pierwsze wzmianki. Wandhagen-Ścianica-Wierciszewo, takie nazwy nosiła, nosi nasza miejscowość i takie napisy pojawiły się na pomniku, który stanął w naszym "parku historii ". Jednym z jego...
wrzesień 2017 - Dorota Grzejdak wicemistrzynią świata
Indie- Bollywood, kobiety w sari z bindi (czerwona kropka na czole), hinduizm, taniec i muzyka, słonie, ciepły klimat… Każdy marzy o tym, żeby odwiedzić ten kraj. Taką możliwość miała reprezentantka  „Komety” Sianów- Dorota Grzejdak. Zawitała do Indii, co prawda nie dla odpoczynku, ale dla ogromnego sukcesu.W odbywających się teraz Mistrzostwach Świata Seniorów w  badmintonie...
wrzesień 2017 - Ślub w balonie
W niedzielę 24 września 2017 r. odbyła się w Sianowie pierwszy raz w historii USC w Sianowie niecodzienna, plenerowa uroczystość zawarcia związku małżeńskiego, a to dlatego, że złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nupturienci złożyli około 300 metrów nad ziemią w balonie. Start nastąpił w porze popołudniowej z polany w miejscowości Mokre i zgodnie z kierunkiem wiejącego wiatru...
wrzesień 2017 - Gmina Sianów na V miejscu w Polsce.
Miło nam poinformować, że Gmina Sianów otrzymała nominację do nagrody głównej w Rankingu „Gospodarny Samorząd 2017” w kategorii gmin miejskich i miejsko – wiejskich, przygotowanym przez Instytut Studiów Wschodnich (organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy) wraz z Centrum Gospodarczym im. Mikołaja Kopernika, nowym medialnym ośrodkiem, zajmującym się analizowaniem gospodarki, propagowaniem...
październik 2017 - 2 mln zł na stadion w Sianowie!
Dziś odbyła się konferencja prasowa podczas której Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Paweł Szefernaker oficjalnie poinformował nas o wsparciu, jakie uzyskała gmina Sianów na zadanie pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Sianowie”. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Mały klub” to 2 mln zł, a wartość całego zadania to ponad 5 mln zł.Ta...
październik 2017 - Paweł Spisak zwycięzcą Pucharu Polski!
Miło nam poinformować, że skibnianin - Paweł Spisak, czterokrotny olimpijczyk i sześciokrotny mistrz Polski, z Jeździeckiego Klubu Sportowego Dako Galant Skibno, sięgnął po tegoroczny Puchar Polski we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego!            Na cały cykl Pucharu Polski – jak podał red. Jacek Wójcik na łamach „Głosu...
listopad 2017 - Kolejny milion dla Gminy Sianów!
Gmina Sianów we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi stała się beneficjentem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze Do Sianowa trafi 1 010 000 zł na przedsięwzięcia:- UTWORZENIE REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO CENTRUM W PARKU MIEJSKIM W SIANOWIE.- ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY W GMINIE SIANÓW POPRZEZ BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO W DĄBROWIE ORAZ...
listopad 2017 - Imieniny Miasta 2017
W dniu 13 listopada z okazji Imienin Miasta Sianów w wypełnionym po brzegi kinie Zorza odbył się rodzinny spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego pt. „Pippi Pończoszanka” była to historia dziewięcioletniej dziewczynki o marchewkowych włosach splecionych w dwa odstające warkocze z mnóstwem piegów na twarzy. Jej zachowanie i wypowiedzi często obnażały hipokryzję dorosłych, którzy dbali bardziej...
listopad 2017 - Gmina Sianów liderem NGO
14.11.2017r w Świnoujściu podczas Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO, uroczyście ogłoszono wyniki konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2017”.Z wielką radością informujemy, iż Gmina Sianów została Laureatem konkursu w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Burmistrz Gminy Maciej Berlicki, z rąk Wicemarszałka Województwa...
grudzień 2017 - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów drugą biblioteką w Polsce.
Niezmiernie miło nam poinformować, że Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów jest najlepszą biblioteką w województwie zachodniopomorskim, a drugą w całej Polsce w Rankingu Bibliotek 2017 roku. 30 listopada 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie Burmistrz Maciej Barlicki, Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów Aleksandra Kowalczyk z rąk...
grudzień 2017 - Dziewczynki z zapałkami
W dniach 15-16 grudnia 2017r. na ulicach Sianowa pojawiły się wraz z dźwiękiem kolęd po raz dwunasty bajkowe Dziewczynki z zapałkami, które w zbierają datki na 5-letniego Alana z Sianowa, chorego na zespół nerczycowy oraz 6-letniego Kacpra z Iwięcina, chorego na białaczkę.                W akcję charytatywną zaangażowane...
styczeń 2018 - 4 medale Mistrzostw Polski dla UKS Kometa Sianów
4-17.12.2017 r. w Lubinie i Kępnie odbyły się Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych.Z czego aż pięciu zawodników z Komety zdobyło upragniony medal.Zaczynając od kategorii młodzieżowej dobrze spisali się Patryk Jas i Kornelia Kowalczyk, którzy zdobyli brązowe medale  w grach podwójnych.Patryk zagrał  w parz z  Bartoszem Szukała ( Przeźmierowo )- brązowy...
styczeń 2018 - Dotacja do zabytków w Osiekach i Suchej Kosz.
17 stycznia 2017r. w gotyckim wnętrzu osieckiej świątyni została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, którego celem są prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchej Koszalińskiej i kościele parafialnym pw. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach. Oba kościoły należą do zabytków korony gotyku jamneńskiego, znalazły się w grupie 11...
styczeń 2018 - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych
Gmina Sianów realizuje zadanie pn.: „ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SIANÓW". Zgodnie z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi zostali wyłonieni Wykonawcy zadania:Skibno - Firma Handlowo – Usługowa Adam Fira,75-360 Koszalin ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6B/16Wierciszewo - Firma Handlowo – Usługowa Adam Fira,75-360 Koszalin ul. Gen. Władysława...
luty 2018 - Wernisaż prac malarskich Henryka Maciejewskiego
W czwartek 1 lutego 2018 roku w galerii Zorza odbył się wernisaż prac malarskich Henryka Maciejewskiego. Wernisaż rozpoczął się występem muzycznym Pana Henryka oraz jego brata Adama Maciejewskiego. Dodatkową atrakcją podczas wernisażu był również występ Zespołu Tańca Ludowego Bałtyk z Koszalina. Ulubionymi technikami artysty jest malarstwo olejne na płótnie, akwarela, pastele, rysunek....
luty 2018 - Jubileuszowa Gala Sianowskich Rybogryfów 2018
Wczoraj tradycyjnie, jak co roku, 11 lutego odbyła się uroczysta Gala Sianowskich Rybogryfów. Tegoroczna Gala miała wyjątkowy charakter – tego dnia obchodziliśmy jubileusz 675-lecia nadania praw miejskich Miastu Sianów!Podczas uroczystości głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki. Mieliśmy okazję gościć Senatora RP Piotra Zientarskiego, Posła na Sejm RP Stefana Romeckiego,...
marzec 2018 - Dzień Osadników Ziemi Sianowskiej 2018
3 marca 2018 roku już po raz czternasty spotkali się najstarsi mieszkańcy gminy Sianów  oraz ci wszyscy, którzy przechowują w pamięci lokalną tradycję oraz historię ziem odzyskanych. Święto to ustanowiono uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie w roku 2004 roku z inicjatywy Towarzystwa Ziemi Sianowskiej i Gminy Sianów. Podczas kawiarnianego spotkania, można było wysłuchać ciekawego wykładu Pani...
marzec 2018 - Dofinansowanie dla Akademii Seniora
Po raz kolejny udało się pozyskać środki na działania skierowane do seniorów z Sianowa. Akademia Seniora tym razem wspólnie z Sianowską Akademią Seniora i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie. Na beneficjentów czekają cotygodniowe zajęcia, wyjścia do kina, filharmonii, wycieczki, spotkania i wiele wiele więcej. Projekt Sianowskiej Akademii Seniora„Akademia Seniora 60+” to zadanie...
marzec 2018 - Kościół pw. Św. St. Kostki w Sianowie z dotacją 150 000 zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
To dobra informacja dla mieszkańców Gminy Sianów. W 2016 r. dzięki dotacji z MKiDN m.in. wymieniono i naprawiono uszkodzone elementy konstrukcji stropu nad nawą i wieżą, a także więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego i obróbkami blacharskimi. Renowacji poddano także stolarkę okienną oraz rozpoczęto prace renowacyjne posadzki, które zostały wstrzymane ze względu na cenne znaleziska...
kwiecień 2018 - II Miejsce Juniorek UKS „ MORSKI ” SIANÓW w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Nazaré Cup 2018 (Portugalia)
Juniorki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Morski” w Sianowie zajęły II miejsce w XXXI Turnieju Piłki Ręcznej Nazaré Cup 2018, który odbywał się w Portugalii 1 - 5 kwietnia 2018 r.. W swojej grupie pokonały wszystkie portugalskie drużyny, zajmując pierwsze miejsce. W półfinale wygrały z drużyną hiszpańską i awansowały do finału z kompletem czterech zwycięstw. W finale jedną bramką uległy zwycięscy...
maj 2018 - Ścieżka rowerowa Sucha Koszalińska - Osieki gotowa
Trwają prace wykończeniowe dużej inwestycji polecającej na rozbudowie sieci dróg rowerowych w gminie Sianów.  Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej powstanie ok. 7,75 km dróg rowerowych zwiększających dostępność, jakość komunikacji publicznej oraz mobilność mieszkańców.  Do końca września br. powstaną drogi rowerowe w Skwierzynce, Suchej Koszalińskiej – Kleszczach - Osiekach, Skibnie...
czerwiec 2018 - Gmina Sianów liderem NGO
Z wielką dumą i radością informujemy, iż Gmina Sianów została Laureatem tegorocznej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2018”.Z rąk Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosława Rzepy Marcin Posmyk - Zastępca Burmistrza Gminy  odebrał statuetkę  Samorządowego Lidera Współpracy z NGO oraz nagrodę...
czerwiec 2018 - Sianów wyróżniony w konkursie Ekojanosik
Gmina Sianów otrzymała wyróżnienie spośród gmin miejsko-wiejskich woj. zachodniopomorskiego w tegorocznej edycji nagrody "EkoJanosik – Zielona Wstęga Polski". Jest to wielki sukces gminy Sianów, gdyż kandydatury do nominacji z terenu województwa mają wyłącznie podmioty zgłoszone przez regionalne instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska (Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska lub...
czerwiec 2018 - Droga w Skibnie
Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej w m. Skibno. Wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka z o.o. 75-033 Koszalin ul. Zwycięstwa 16, w części ustawiło nowe krawężniki i zwozi materiały do wykonania drogi.Powstanie nowa droga na działkach nr 133/2, 10 oraz 133/5 wraz z włączeniem tej drogi w istniejącą...
lipiec 2018 - ROZBUDOWA UJĘCIA WODY WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY W SIANOWIE
Trwają prace dotyczące realizacji zadania. Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym jest EkoWodrol Sp. z o.o. w Koszalinie, który zaproponował najkorzystniejsze warunki kontraktu. Wartość przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową została określona na kwotę brutto 4 329 600,00 zł. Nadzór inwestorski sprawuje firma „BETIS” Edward Brzóska      z Koszalina...
wrzesień 2018 - Kolejne ścieżki rowerowe...
Kolejna ścieżka rowerowa na terenie Gminy Sianów została przekazana Rowerzystom do bezpiecznej jazdy. 14 września br. Komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót związanych z budową ścieżki rowerowej na odcinku: Iwięcino – droga nr 203 poprzez Rzepkowo do Osiek i dalej z Osiek do Łaz. Odcinek o łącznej długości 6,47 km został zrealizowany w ramach projektu „Budowa sieci tras Pomorza...
wrzesień 2018 - Kolorowy plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie
Sianowska „Dwójka” stale się zmienia, rozwija, aby być jeszcze bardziej przyjazną dzieciom. Dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele podjęli inicjatywę: postanowili sprezentować uczniom kolorowy plac zabaw. Powstał projekt, który zawierał gry podwórkowe, miasteczko drogowe, plansze do gry w szachy i matę edukacyjną do kodowania. Pozostało tylko przenieść projekt na...
październik 2018 - Sianów w czołówce Rankingu Samorządów 2018 "Rzeczpospolitej"
Ranking Samorządów 2018  - jako jeden z nielicznych w kraju, uznawany za najbardziej prestiżowy i opiniotwórczy, prowadzony od 14 lat przez gazetę „Rzeczpospolita”  dnia 9 października br. ogłosił zwycięską listę laureatów. Gmina Sianów, po raz kolejny została wysoko oceniona! W skali całego kraju zajęła 21 miejsce  i jednocześnie 2 w województwie zachodniopomorskim w kategorii...
październik 2018 - Nowy sprzęt dla OSP z Gminy Sianów
W poniedziałek, 15 października 2018 r., w remizie OSP Sianów miało miejsce uroczyste przekazanie pięciu jednostkom OSP z terenu naszej gminy sprzętu ratowniczego o wartości przekraczającej 30 tysięcy zł., zakupionego dzięki środkom Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.W ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia do jednostek OSP na terenie Gminy Sianów niezbędnych do udzielenia...
październik 2018 - BUDOWA WODOCIĄGU MAGISTRALNEGO SIANÓW - OSIEKI
Trwają prace związane z budową magistrali wodociągowej z Sianowa do Osiek.  Zmodernizowane i rozbudowane ujęcie wody w Sianowie będzie zaopatrywało w wodę kolejne miejscowości w Gminie Sianów. Obecnie Sianów i Kłos, a po zrealizowaniu zadania również Skibno, Suchą Koszalińską, Kleszcze i Osieki. Realizowane zadanie obejmuje wpięcie istniejącej sieci wodociągowej  w poszczególnych...
październik 2018 - III kadencja burmistrza Macieja Berlickiego
21 października 2018 r. Maciej Berlicki został wybrany Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów w I turze w wyborach bezpośrednich (otrzymał 4363 głosów,  co stanowi 80,31 % głosów przy  frekwencji wyborczej 54,76%). Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Berlickiego.
listopad 2018 - Dla Niepodległej w Sianowie
W niedzielę 11 listopada cała Polska świętowała 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W Sianowie obchody rozpoczęliśmy już przed południem na scenie kina Zorza, gdzie dzieci i ich rodzice uczestniczący w projekcie „Niepodległa to My” przepięknie odtańczyli taniec narodowy „Polonez”. Specjalnie na te okoliczność został przygotowany  również konkurs i seans filmowy dla...
listopad 2018 - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów najlepszą biblioteką w Polsce .
W 2018 roku po raz ósmy Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodziły samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy. Docenieni zostali ci, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów. Za nami ogłoszenie wyników VIII edycji rankingu...
listopad 2018 - PODWÓJNE ZŁOTO MARTYNY KOWALCZYK W BADMINTONIE
Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w badmintonie, Sianów 22-25.11.2018 r. Martyna Kowalczyk zdobyła dwa złote medale w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzików w badmintonie. Martyna przez ostatnie dwa lata specjalizuje się w grach podwójnych. I właśnie w grze mieszanej w parze  z Dawidem Perkowskim (UKS Hubal Białystok )  wywalczyła złoty medal. Udał się rewanż...
grudzień 2018 - Uroczyste otwarcie Klubu Senior +
28 grudnia Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Pan Maciej Berlicki wraz z zaproszonymi gośćmi dokonał uroczystego otwarcia Klubu Senior+. Dzięki realizacji projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Sianów w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 seniorzy otrzymali nowe, funkcjonalne miejsce do spotkań, integracji, wspólnego odpoczynku oraz do realizacji swoich planów...
styczeń 2019 - DZIENNY DOM SENIOR + W NOWYM ROKU
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 listopada 2018r.  Nr II/19/2018 od 1 stycznia 2019r. Dzienny Dom Senior+  został włączony w zasoby  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Dodatkowo z Nowym Rokiem w tej samej strukturze organizacyjnej zainaugurował swoją działalność Klub Seniora, który ma swoją siedzibę w budynku zajmowanym dotychczas przez...
styczeń 2019 - Świątynia w Sianowie otwarta !!!
Po długiej przerwie Kościół Parafialny pw. św. Stanisława Kostki w Sianowie zostanie oddany do użytkowania. W niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego zwane tradycyjnie świętem Trzech Króli. Msze święte w kościele parafialnym będą odprawiane o godz. 7.30, 10.15. i 18.00.Wszystkim darczyńcom, a także polecającym w modlitwie szczęśliwy przebieg tego remontu ks. Zbigniew Waszkiewicz i...
luty 2019 - Sianowskie Rybogryfy 2019
Za nami kolejna gala „Sianowskich Rybogryfów” organizowana w tym roku w 676 rocznicę nadania praw miejskich miastu Sianów. Nagrody jak co roku rozdano w trzech kategoriach: gospodarczej, sportowej i społecznej. Tegoroczna gala, zorganizowana 11 lutego w sianowskim kinie Zorza przyciągnęło szerokie grono osób z regionu, w tym m.in. Posła na Sejm RP Stefana Romeckiego, Wicestarostę Powiatu...
marzec 2019 - Ruszyły projekty dla seniorów.
Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska rozpoczęły realizacje projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do programów już dziś zapisało się ponad 140 osób, pomimo tak dużej liczby pozostały jeszcze wolne miejsca.Oba projekty zakładają aktywizację osób w wieku powyżej 60 roku życia do udziału w...
kwiecień 2019 - Mieszkanie Plus w Sianowie
Mieszkanie Plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzającym do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania. Spółka PFR Nieruchomości, która realizuje  filar komercyjny rządowego programu, inwestując w nowe projekty mieszkaniowe w całej Polsce – zarówno w mniejszych gminach, jak również w dużych aglomeracjach miejskich.-  Rządowy program Mieszkanie Plus to ważny...
kwiecień 2019 - Wsparcie dla strażaków.
Jak wszyscy wiemy, żeby bezpiecznie dotrzeć i pomóc przy pożarze, wypadku czy innym zdarzeniu losowy, trzeba mieć niezawodny sprzęt. Systematycznie więc wspieramy jednostki OSP.  W ostatnich dniach dotarła do nas kolejna dobra wiadomość. Dzięki wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Pawła Szefernakera już wkrótce jednostka OSP w Osiekach otrzymaja średni wóz ratowniczo-gaśniczych...
kwiecień 2019 - Droga Kawno-Sieciemin przebudowana
W czwartek, 18 kwietnia br., dokonano odbioru przebudowy drogi powiatowej nr 3541Z Kawno- Sieciemin w ramach projektu pn. „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów”, realizowanego  w ramach Działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego...
maj 2019 - "8 Muz" wystawa interdyscyplinarna w Galerii Zorza
"8 Muz"pod taka nazwą w dniu wczorajszym w galerii Zorza została otwarta wystawa ośmiu niezwykle utalentowanych kobiet: Mileny Zakrzewskiej - Szczepańskiej, Ewy Miskiewicz - Żebrowskiej, Bożeny Giertych, Elżbiety Stankiewicz, Anny Tkacz, Doroty Kęstowicz, Katarzyny Buryło - Sikory i Katarzyny Raczkowskiej. Wystawa bardzo ciekawa i imponująca przedstawiająca różne techniki i indywidualność...
maj 2019 - Sianów – niekwestionowanym Liderem Współpracy Z NGO!
Z wielką dumą i radością informujemy, iż Gmina Sianów po raz trzeci została Laureatem prestiżowego konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i otrzymała tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2019”.Z rąk Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosława Rzepy, Sekretarz Gminy i Miasta Sianów – Henryk Lubocki odebrał statuetkę  Samorządowego Lidera Współpracy z NGO...
maj 2019 - Sukces naszych tancerzy
11 maja Formacje Taneczne DANZA, DANZA Junior oraz DANZA Kids działające przy Centrum Kultury w Sianowie wyjechały na Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych „AWANGARDA” do Sierakowic. Dwie młodsze grupy prezentowały podczas konkursu po dwa tańce w kategoriach: Taniec Współczesny oraz Inne Formy Tańca. Wielkim sukcesem było zajęcie zarówno przez grupę DANZA Junior oraz DANZA Kids III miejsc...
maj 2019 - Sianów kolejny raz wśród Pereł samorządu!
W Gdyni, 23 oraz 24 maja, redakcja Dziennika Gazety Prawnej uroczyście podsumowała VII Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”.Gmina i Miasto Sianów znalazła się w czołówce polskich samorządów zdobywając wysokie VII miejsce i otrzymując wyróżnienie wśród gmin miejsko-wiejskich.Wygrana jest o tyle cenna, iż w tym roku szukano liderów innowacyjnych, innowatorskich rozwiązań w zakresie gospodarki,...
lipiec 2019 - Czterodniowy Folk film Festiwal za nami …
W czwartek 4 lipca, pierwszego dnia festiwalu, odbył się konkurs Krótkich filmów o Wsi KOKOF – y pod przewodnictwem reżyser Kingi Dębskiej. Zwycięzcą konkursu został film pt. „ Żniwiarz” Bartosza Łukasika z Warszawy. Na drugim miejscu uplasował się film pt. „ Obrządek” Łukasza Stryjewskiego również z Warszawy, a na trzecim miejscu „Pieśń weselna” w reżyserii Bożeny Paluch z Poznania. Tego samego...
lipiec 2019 - Podpisanie umowy o dofinansowanie na utworzenie Centrum Nauki w Sianowie
W poniedziałek, 8 lipca 2019 r., w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych miało miejsce zawarcie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki". Podpisy pod dokumentem złożył Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego i  Maciej Berlicki, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów.Dzięki zrealizowaniu...
sierpień 2019 - Nowy projekt w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Miło nam poinformować, iż Urząd Marszałkowski ogłosił listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WZ 2014-2020 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.Gmina Sianów pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 3,38 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w dwóch miejscowościach Kłos i Gorzebądz.Obecnie, sieć...
wrzesień 2019 - Historyczny, pierwszy mecz karnieszewiczan w I lidze za nimi!
31 sierpnia 2019 r., tenisiści stołowi KS Darz Bór Karnieszewice, rozegrali historyczny, pierwszy mecz w I lidze! Ich przeciwnikiem był – i to na wyjeździe – spadkowicz z Superligi – ZKS PALMIARNIA Zielona Góra.            Poproszony o komentarz, Prezes Klubu – Zbigniew Kuszlewicz, napisał:        ...
wrzesień 2019 - Wizyta Prezydenta RP w Sianowie
5 września 2019 r. na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów Macieja Barlickiego do Sianowa przyjechał Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Prezydentowi w wizycie towarzyszyli wiceminister środowiska Małgorzata Golińska,  wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker oraz Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz. W Parku im. Powstańców Warszawskich Prezydent razem z Honorowym...
styczeń 2020 - Pierwszy Budżet Obywatelski w Sianowie!
Wczorajsza konferencja oficjalnie rozpoczęła pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego w sianowskim samorządzie. Jak powiedział burmistrz Sianowa, Maciej Berlicki „Staramy się, aby samorząd był otwarty na mieszkańców. Dajemy im instrument w postaci budżetu obywatelskiego. Jest to dowód zaufania do naszych mieszkańców. Zachęcamy ich do aktywności, zgłaszania i realizacji swoich pomysłów”.W pierwszej...
luty 2020 - Uroczyste spotkanie ze stypendystami
W poniedziałek, 24 lutego br. o godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z tegorocznymi stypendystami kulturalnymi i sportowymi oraz z osobami nagrodzonymi odrębnymi nagrodami za osiągnięcia w dziedzinie sportu.Stypendia kulturalne Burmistrza Gminy i Miasta Sianów w 2020 r. zostały przyznane czterem osobom:1...
luty 2020 - Koncert dla Wolontariuszy
Ostatniego dnia stycznia w sianowskim kinie Zorza odbył się Koncert dla Wolontariuszy. Kapituła złożona z zeszłorocznych uhonorowanych wybrała troje laureatów:- Monikę Olszak – kierownika sianowskiej biblioteki. Od 6 lat pełni funkcję szefowej sztabu WOŚP działającym przy CKiBPGiM  w Sianowie. To ona kieruje całością prac sztabu. Prowadzi nabór wolontariuszy, nagłośnia i...
luty 2020 - Jubileuszowa Gala Sianowskich Rybogryfów 2019
Wczoraj tradycyjnie, jak co roku, 11 lutego odbyła się uroczysta Gala Sianowskich Rybogryfów – tego dnia obchodziliśmy jubileusz 677-lecia nadania praw miejskich Miastu Sianów!Podczas uroczystości głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki. Mieliśmy okazję gościć Tomasza Tesmera Wicestarostę Powiatu Koszalińskiego  Ten wieczór był pełen podziękowań za wyjątkowy rok. Gala była...
luty 2020 - VIII kadencja Rady Sportu w Sianowie.
24 lutego 2020 roku, w sianowskim magistracie uroczyście podziękowano działaczom sportowym ustępującej VII kadencji  Gminnej Rady Sportu i zorganizowano wybory członków do kolejnej kadencji.   Do Rady Sportu na lata 2020-2022  wybrani zostali działacze sportowi oraz reprezentanci organizacji i stowarzyszeń sportowych, na co dzień działający w samorządzie w obszarze sportu i...
marzec 2020 - Oto one, zwycięskie projekty w ramach I edycji 2020 Budżetu Obywatelskiego w Sianowie!
Projekt MIEJSKI pt. Wykonanie oświetlenia oraz modernizacja placu przy ul. Dębowej „WEMBLEY”Jego autorem jest  Janusz Machała, mieszkaniec  Sianowa. Projekt zebrał 167 głosów, a jego  kwota to :58 429,00 złProjekt polega na modernizacji istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Dębowej w Sianowie (zwanego potocznie „Łemblej”). Modernizacja obiektu  będzie...
marzec 2020 - Komunikat prasowy - Mieszkanie Plus w Sianowie
Mimo kryzysowej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem prace związane z rozbudową infrastruktury mieszkaniowej trwają. Prezentujemy finalną wersje wizualizacjom planowanego osiedle siedmiu bloków w Sianowie. Lokale zostaną przekazane najemcom w podstawowym standardzie "pod klucz". Planowany termin rozpoczęcia budowy to IV kw. 2020 roku. Poniżej komunikat prasowy:Pierwsze widoki na...
marzec 2020 - Przebudowa ul. Dworcowej oraz drogi w Skibnie
Jak widać, pomimo czasu epidemii, prace przy ważnej dla mieszkańców Gminy i Miasta Sianów inwestycji trwają. Przebudowa ul. Dworcowej w Sianowie oraz drogi w  Skibnie do drogi woj. nr 203 realizowana jest wspólnie przez Powiat Koszaliński i Gminę Sianów. W ramach prac pojawią się nowe chodniki, ścieżka rowerowa oraz nowa nawierzchnia.
maj 2020 - Sianowskie organizacje z mikrodotacjami!
W ubiegłym tygodniu ogłoszono wyniki naboru wniosków w konkursie na mikrogranty w ramach projektu MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020. Wśród trzynastu dofinansowanych organizacji z obszaru miasta Koszalin oraz powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, kołobrzeskiego i białogardzkiego, znalazły się aż dwie z terenu gminy Sianów: Koło Gospodyń Wiejskich...
czerwiec 2020 - Centrum Nauki na horyzoncie
Rozstrzygnięto przetarg na budowę i utworzenie centrum nauki  w Sianowie. Budynek powstanie w ramach projektu  pn. „podniesienie jakości przestrzeni placu pod Lipami”.Na realizację Centrum Nauki, Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2,26 mln zł, a całkowita wartość...
lipiec 2020 - Prace budowlane na stadionie
Na Stadionie Miejskim trwają intensywne prace budowlane. Boisko piłkarskie treningowe o sztucznej nawierzchni jest już prawie gotowe. Koniec wszystkich prac na obiekcie zaplanowano na pierwszy kwartał 2021 roku.Wartość całej inwestycji wyniesie blisko 6 milionów złotych, z czego 2 miliony złotych zostaną pokryte z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach pilotażowego programu...
lipiec 2020 - Spółka PFR Nieruchomości poszukuje wykonawcy 168 mieszkań w Sianowie.
Ruszyło postępowanie, które wyłoni generalnego wykonawcę inwestycji realizowanej przez spółkę PFR Nieruchomości oraz miasto Sianów. Osiedle powstanie w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego i będzie pierwszą inwestycją uruchomioną w Zachodniopomorskiem.  Budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.Postępowanie ma na celu zakontraktowanie wykonawcy dla inwestycji przy ul....
lipiec 2020 - Podpisanie umów na dotacje.
W dniu 31 lipca 2020 r. Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki gościł w Ratuszu Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraj. Powodem wizyty było podpisanie trzech umów na dotacje.W spotkaniu uczestniczyli również sołtysi – Karolina Pietrzak (Dąbrowa) oraz Tomasz Sadowski (Węgorzewo Koszalińskie). Ich obecność była przyjemnością, ponieważ dwie z...
sierpień 2020 - Bieg dla Bohaterów
W ramach obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego po raz pierwszy zorganizowany został Bieg dla Bohaterów. Na trasie leśnej biegowej Sianowska 5 spotkało się około 100 biegaczy z regionu. Amatorzy i wprawni biegacze pobiegli w hołdzie dla bohaterów walczących w Powstaniu Warszawskim. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę z symboliczną grafiką. Mimo braku pomiaru czasu...
sierpień 2020 - Nasz dom pięknieje
Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie złożył wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki finansowe na wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych. Dzięki otrzymanej dotacji po 15 latach funkcjonowania placówki w części pomieszczeń zostały wymienione płytki podłogowe, które zastąpiły panele.  Kolejnym etapem prac będzie zainstalowanie klimatyzacji,...
sierpień 2020 - Sianów z unijnym bonem na wykonanie hotspotów
Gmina Sianów uzyskała bon od Komisji Europejskiej o wartości 15 000 euro na wykonanie sieci zewnętrznych i wewnętrznych hotspotów w przestrzeni publicznej, zapewniając tym samym mieszkańcom dostęp do bezpłatnego połączenia z internetem.Sianowski samorząd został jednym z 947 beneficjentów z całej Europy, w tym jednym z 15 polskich gmin, w ramach czwartego i ostatniego już konkursu programu...
sierpień 2020 - XXII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOBIET IM. ANNY BOCIAN ZA NAMI
W Sianowie rozegrany został XXII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet im. Anny Bocian o Puchary Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezesa Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej . Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych : open (seniorki , juniorki) i młodziczek (2007 i młodsze ).  W obu kategoriach ze względu na pandemię Koronawirusa  organizatorzy turnieju...
sierpień 2020 - 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Badmintonie - relacja
W dniach 07-09 sierpnia na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, rozegrane zostały, po raz drugi w historii w Sianowie, 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Badmintonie. Głównym organizatorem i pomysłodawcą był Marcin Grzywacz, z ramienia Sianowskiego Stowarzyszenia Badmintona. Zaproszenie na zawody przyjęli zawodnicy z różnych stron Polski (przyjechali m.in. z takich miast jak...
wrzesień 2020 - Zakończono roboty budowlane w związku z przebudową drogi gminnej
Zakończono roboty budowlane w związku z przebudową drogi gminnej, ul. Strzeleckiej w Sianowie na odcinku około 80,00 mb (droga bez przejazdu). Zgodnie z dokumentacją techniczną wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w postaci ciągu pieszo-jezdnego o szerokości od 4,1 do 5,0 m z zachowaniem obecnego układu komunikacyjnego. Wykonano również odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi od...
wrzesień 2020 - Dotacje na nowy sprzęt dla wszystkich OSP z gminy Sianów
Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wszystkie pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sianów będzie mogło zakupić nową odzież i sprzęt ratowniczo-gaśniczy o łącznej wartości ponad 126 tysięcy złotych.W ramach tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mały Strażak” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Szczecinie,...
październik 2020 - 7 Folk Film Festiwal
W dnia 9 - 11 października 2020 roku w inny niż dotychczas sposób, gdyż obowiązywały nas obostrzenia sanitarne, odbył się 7. Folk Film Festiwal. Zaczęliśmy w piątek 7.konkursem Krótkich Filmów o Wsi KOKOFY. Wpłynęło 58 filmów, a Jury, której przewodniczącą była reżyser Katarzyna Klimkiewicz po burzliwych obradach doszli do porozumienia i przyznano następujące nagrody:I miejsce - "Narodziny" -...
grudzień 2020 - UKS VICTORIA SP 2 SIANÓW DRUGA W FINALE FUTSALU
W Sianowie odbył się turniej finałowy Pucharu Polski Kobiet w ramach Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. W turnieju wzięły udział trzy zespoły: LFA Szczecin, UKS Energetyk Junior Gryfino i UKS Victoria SP 2 Sianów. W pierwszym meczu sianowianki pokonały dziewczyny z Gryfina 6:1. Bramki dla Sianowa strzeliły: Marta Fil 2, Wiktoria Robakowska 2, Malwina Grzelak 1 i Dagmara Petrus 1, a dla...
styczeń 2021 - Korpus Seniora w Gminie Sianów
W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierując się troską o bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców naszej gminy po raz kolejny przystąpiliśmy do programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Adresatami programu w Gminie Sianów są seniorzy, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem Covid-19 (indywidualna...
luty 2021 - Gala Sianowskich Rybogryfów 2020
Tradycyjnie, jak co roku, 11 lutego odbyła się uroczysta Gala Sianowskich Rybogryfów – tego dnia obchodzimy jubileusz 678-lecia nadania praw miejskich Miastu Sianów.W tym roku z uwagi na obowiązujące ograniczenia wręczenie nagród przebiegło inaczej.Uroczystość została rozdzielona na trzy oddzielne spotkania każda kategoria o innej godzinie i tak rozwój i gospodarka o godzinie 10:00, sportowa o...
kwiecień 2021 - Latem rusza budowa osiedla w Sianowie
PFR Nieruchomości S.A.: 168 mieszkań w Sianowie gotowych na początku 2023 roku. Osiedle będzie wznoszone z prefabrykatów.Sianowskie osiedle - realizowane w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego - wybuduje spółka Pekabex. Inwestycja powstanie w technologii prefabrykacji. Zgodnie z zawartą umową - generalny wykonawca ma dwa lata na wzniesienie osiedla. Budowa mieszkań, które...
czerwiec 2021 - Paweł Spisak przeszedł do historii polskiego jeździectwa
30 maja 2021 r., zakończyły się zawody Equestrian Festiwal Baborówko. O niebagatelną w polskim Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego pulę nagród – w łącznej wysokości 415 000 zł – rywalizowało 200 zawodników, na 350 koniach, z 25 państw, z całego świata.            W ramach najważniejszego konkursu zawodów CCI4*-S – z łączną pulą...
czerwiec 2021 - Fotoradar w Sianowie
W Sianowie przy ul. Łużyckiej pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zamontowali nowy fotoradar, który zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Miejsce posadowienia urządzenia było wielokrotnie wskazywane przez mieszkańców jako niebezpieczne. Tam samochody rozpędzają się wjeżdżając i wyjeżdżając z miasta, także samochody ciężarowe. To miejsce, w którym kilkukrotnie...
czerwiec 2021 - Praca Skarbnik Gminy Sianów wysoko oceniona w rankingu „Skarbnik Samorządu 2021”
W maju br. rozstrzygnięto czwartą już edycję bezpłatnego ogólnopolskiego rankingu „Skarbnik Samorządu” organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A. Plebiscyt stanowi jeden z rankingów organizowanych w ramach Kongresu Perły Samorządu.  Wśród najlepszych skarbników z całego kraju, wyłonionych przez kapitułę rankingu, wysokie II...
czerwiec 2021 - Podpisanie porozumienia
17 czerwca 2021r. w Koszalinie, przedstawiciele lokalnych samorządów podpisali porozumienie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030. Porozumienie zakłada współpracę 23 samorządów: 19 - do tej pory współpracujących ze sobą w ramach Partnerstwa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych...
lipiec 2021 - Udało się ! 33. Dni Ziemi Sianowskiej za nami!
Po roku niespodziewanej przerwy odbyły się 33. Dni Ziemi SianowskiejW piątek 23 lipca tradycyjnie impreza rozpoczęła się starciem między Urzędnikami, a Rzemieślnikami. Mecz wygrali Rzemieślnicy, wynikiem 10:7.Wieczorem na scenie Stadionu Miejskiego wystąpiły zespoły Zosia i Tomek Karbowiak, Cliver, Playboys oraz Piękni i Młodzi. Podziwialiśmy też występy dzieci z sekcji CK Sianów, które prężnie...
sierpień 2021 - Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - część oficjalna.
77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Sianowie rozpoczęła się oficjalnymi uroczystościami w Parku im. Powstańców Warszawskich przy pomniku Pamięci Poległych za Ojczyznę. Meldunek o gotowości do uroczystości przyjął Szef Wydziały Dydaktycznego Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie ppłk Grzegorz Bruzda.Mieliśmy również ogromny zaszczyt gościć Orkiestrę Wojskową ze Świnoujścia....
październik 2021 - „Granty PPGR” - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zaprasza uprawnione rodziny (rodziców/opiekunów prawnych uczniów i pełnoletnich uczniów szkół średnich) zamieszkałych na terenie Gminy Sianów, do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.Celem konkursu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z...
listopad 2021 - Oto one, dwa zwycięskie projekty w ramach III edycji 2022 Budżetu Obywatelskiego w Sianowie!
Projekt MIEJSKI pt. Plac zabaw – „SZKOLNY PARKUR”. Jego autorkami są mieszkanki Sianowa: Monika Jankowska, Beata Gniadek i Katarzyna Pałęga.Projekt zebrał 164 głosy, a jego kwota to 100 000,00zł. Zadanie będzie polegać na zagospodarowaniu przestrzeni zielonej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie, poprzez stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego placu zabaw, przyjaznego...