Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Straż Miejska

Straż Miejska w Sianowie utworzona została w dniu 28 lutego 2006 roku na podstawie uchwały nr XLII/243/06 Rady Miejskiej w Sianowie, jako samorządowa, umundurowana formacja powołana do ochrony porządku publicznego. Działa ona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz zapisów zawartych w innych ustawach i aktach prawa miejscowego.

Do podstawowych zadań Straży Miejskiej należy:

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego;

- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii, skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń;

- zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof lub podobnych zdarzeń, albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami oraz ustalanie świadków tych zdarzeń;

- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń oraz imprez publicznych;

- inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym.

W związku z realizowanymi zadaniami Straży Miejskiej przysługuje m. in. prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w celu:
- utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

- przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;

- ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ W SIANOWIE

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ W SIANOWIE-MONITORING MIEJSKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DODO STRAŻY MIEJSKIEJ W SIANOWIE