Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

RPO WZ 2014-2020 (Działanie 7.6)

Nazwa projektu

Dzieciak

Numer i nazwa Działania

RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Data rozpoczęcia realizacji projektu

01-01-2021

Data zakończenia realizacji projektu

30-06-2023

Wnioskodawca

Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, www.sianow.pl

Realizator

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów, www.mgops.sianow.pl

Budżet

Wartość projektu: 2 337 950,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 103 350,00 PLN
Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Opis projektu

W ramach projektu zostaną utworzone 4 placówki wsparcia dziennego. Placówki będą funkcjonowały w formie pracy podwórkowej w miejscowościach Sianów, Węgorzewo Koszalińskie, Skibno i Karnieszewice. Po przeprowadzonym remoncie dwie placówki (Sianów i Węgorzewo Koszalińskie) przekształcone zostaną w placówki prowadzone w formie stacjonarnej.
Celem funkcjonowania placówek jest:

  • zapewnienie opieki i wychowania,
  • pomoc w nauce,
  • organizację czasu wolnego,
  • zabawę i zajęcia sportowe,
  • rozwój zainteresowań.

W ramach projektu przewidziane są dodatkowe zajęcia wyjazdowe (edukacyjno-poznawcze) pozwalające zapewnić kompleksowość działań w zakresie kompetencji społecznych, obywatelski i ekspresji kulturalnej.
Projekt zakłada także wsparcie rodzin w prawidłowym pełnieniu funkcji poprzez zaangażowanie 2 asystentów rodziny oraz organizację poradnictwa specjalistycznego (prawnik, psycholog, pedagog, doradca zawodowy).