Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

RPO WZ 2014-2020 (Działanie 5.3)

Projekt pn. „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów”, realizowany  w ramach Działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiotem realizacji projektu jest dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 3541Z Kawno- Sieciemin do drogi krajowej nr 6 w miejscowości Sieciemin, dz. nr 272, obr. Sieciemin o nr 0023, i dz. nr 470, obręb Pękanino o nr 0019.

Celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Sianów poprzez poprawę stanu infrastruktury transportowej oraz poprawa jakości i warunków bezpiecznego użytkowania drogi powiatowej nr 3541Z Kawno-Sieciemin dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Efektem realizacji projektu będzie całkowita długość przebudowanych dróg powiatowych: 2,49 km do 2019 r.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 05.10.2018 – 23.07.2019 r.

Całkowity koszt zadania: 3 246 082,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 548 214,04 zł

Wkład własny Gminy Sianów: 1 502 325,96 zł