Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

RPO WZ 2014-2020 (Działanie 3.5)

Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej, Słowackiego w Sianowie”, realizowany jest  w ramach Działania 3.5  „Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Jego głównym celem jest zwiększenie liczby osób korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków poprzez rozbudowę i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Sianów.
Cel techniczno-ekologiczny projektu: to zwodociągowanie i skanalizowanie obszarów pozbawionych sieci.
Cele ekonomiczno–społeczne projektu: to  wzrost dostępności do sieci wodociągowej, a także zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Sianów.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla powstającego  w Sianowie osiedla wielorodzinnych budynków mieszkalnych – w ramach Programu rozwoju mieszkalnictwa Mieszkanie+.

Równolegle planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej, którą odprowadzane będą ścieki do oczyszczalni ścieków „Jamno” – zadanie realizowane w ramach RPO WZ 2014-2020, Działanie 3.6.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2022.
Całkowity koszt zadania: 652 453,50 zł
Kwota dofinansowania: 443 275,00 zł
Wkład własny Gminy Sianów: 209 178,50 zł


Projekt pn.: „Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów –Osieki” realizowany w ramach Działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości mieszkańców Gminy Sianów objętych spełniającym normy systemem wodno-ściekowym. W ramach całego przedsięwzięcia zostanie zrealizowana sieć wodociągów magistralnych, sieć wodociągów rozdzielczych wraz z uzbrojeniem oraz wybudowany zostanie kabel energetyczny na potrzeby pompowni wody. 
W ramach zadania zostanie wybudowany/a :

  • Wodociąg magistralny z polietylenu Sianów – Skibno: projektowana długość wodociągów średnicy 160mm -2640m oraz średnicy 110mm -188m,
  • Wodociąg magistralny z polietylenu Skibno – Kleszcze:  projektowana długość wodociągów średnicy160mm -3210m, średnicy 125mm -70,5 oraz średnicy 110mm -27,5m,
  • Wodociąg magistralny z polietylenu Kleszcze –Osieki - projektowana długość wodociągów średnicy 160mm -1882m, średnicy 125mm -1379,5m oraz średnicy 110mm -4m,
  • Pompownia wody w Kleszczach.
  •  

Efektem końcowym realizacji projektu będzie zapewnienie właściwej jakości wody oraz trwałości i niezawodności dostaw do miejscowości Skibno, Sucha Koszalińska, Kleszcze i Osieki.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018-2019. 

Całkowity koszt zadania: 5 068 651, 15 zł.

Kwota dofinansowania: 3 495 806, 10 zł.

Wkład własny Gminy Sianów: 1 572 845, 05zł.


Projekt pn. „Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie”, ramach Działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem projektu  jest zwiększenie liczby mieszkańców objętych systemem wodno-ściekowym, zgodnym z wymogami unijnymi w Gminie Sianów. Realizacja celu głównego realizowana będzie poprzez:  

- zapobieżenie dopływowi zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez hermetyzację procesu uzdatniania wody i zastosowanie nowoczesnej

bezawaryjnej technologii uzdatniania wody wraz z oczyszczaniem wód popłucznych przed ich wprowadzeniem do środowiska, 

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasileniem wód podziemnych poprzez ustalenie wydajności każdej studni na podstawie u przednio wykonanych próbnych pompowań wody oraz jej ujmowanie w ilości nieprzekraczającej ustalone zasoby eksploatacyjne ujęcia, 

- wprowadzenie rozwiązań technologicznych zapewniających odbiorcom dostęp do czystej wody pitnej o jakości odpowiadającej obowiązującym normom.

Przebudowa stacji uzdatniania wody i związana z nią budowa nowej studni głębinowej S1A  wraz z likwidacją studni niedrożnej S1 znacząco usprawnią ekonomiczność dostaw wody oraz umożliwią rozwój gospodarczy i społeczny przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018. 

Całkowity koszt zadania: 5 455 711, 75 zł

Kwota dofinansowania: 3 025 557, 70 zł.

Wkład własny Gminy Sianów: 2 430 134,05 zł.