Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

RPO WZ 2014-2020 (Działanie 2.14)

Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” realizowany jest w ramach Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

W ramach projektu w 50 budynkach/lokalach mieszkalnych z terenu Gminy Sianów zrealizowane zostaną zadania z zakresu ochrony środowiska obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym polegającą na: 1) podłączeniu do sieci ciepłowniczej, 2) zainstalowaniu ogrzewania gazowego, 3) zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła: a. zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego, b. zainstalowaniu ogrzewania olejowego, c. zainstalowaniu ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii, d. zainstalowaniu ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności. W budynkach/lokalach mieszkalnych objętych projektem zlikwidowane zostaną piece lub kotły opalane paliwami stałymi (piece lub kotły węglowe) i zastąpione zostaną jednym lub kombinacją instalacji wymienionych powyżej. Wymiana źródeł ciepła przeprowadzona zostanie wyłącznie w budynkach/lokalach mieszkalnych spełniających minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej tj. w budynkach/lokalach mieszkalnych, dla których wskaźnik EPH+W wynosi nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku w ramach projektu wykonane zostaną świadectwa charakterystyki energetycznej (określone przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 z poźn. zm.) Świadectwa wykonane zostaną dla 65 budynków/lokali mieszkalnych. Odbiorcami końcowymi (Grantobiorcami) w ramach projektu będą wyłącznie osoby fizyczne - mieszkańcy Gminy Sianów. Granty w ramach projektu przyznawane będą ryczałtowo. Granty przyznawane będą się w wysokości 7 500,00 zł za zmianę systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub budynku jednorodzinnym. Projekt ma charakter stacjonarny.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest:
1) liczba 50 sztuk zmodernizowanych źródeł ciepła  na terenie Gminy i Miasta Sianów,
2) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  o wartości 360 ton równoważnika CO2,
3) liczba 15 wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE
4) produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE o wartości 159 MWht/rocznie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2021.

Całkowity koszt zadania: 453 675,00 zł

Kwota dofinansowania: 226 575,00 zł.

Wkład własny Gminy Sianów: 227 100,00 zł.