Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

RPO WZ 2014-2020 (Działanie 2.10)

Projekt pn. „OZE – instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie”, realizowany  w ramach Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, dziękibudowie instalacji fotowoltaicznej zaopatrującej w energię budynki użyteczności publicznej na terenie Sianowa.

Cele szczegółowe projektu obejmują: zmniejszenie emisji CO, zmniejszenie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby budynków użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości społecznej dotyczącej wykorzystania energii odnawialnej. Powyższe cele przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz spełnienia założeń zawartych w dokumentach strategicznych. W perspektywie długoterminowej przedsięwzięcie przyczyni się do tworzenia pozytywnego wizerunku gminy jako miejsca stwarzającego doskonałą przestrzeń służącą mieszkańcom, turystom inwestorom, jednocześnie zachowując cenne obszary przyrodnicze. W wyniku zmniejszenia kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej środki budżetowe będą mogły zostać przeznaczone m.in. na rozwój gminy.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018. 

Całkowity koszt zadania: 3 348 403, 44zł

Kwota dofinansowania: 2 313 937, 32 zł.

Wkład własny Gminy Sianów: 1 034 466, 12 zł.