Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Regulamin

logo

REGULAMIN PORTALU PRACY

www.praca.sianow.pl

 1. Portal pracy www.praca.sianow.pl zawiera oferty pracy od pracodawców z gminy Sianów oraz ogłoszenia osób poszukujących pracy na terenie Gminy Sianów.
 2. Administratorem Portalu i zawartych w nich danych jest Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie, 76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30.  
 3. Korzystanie z Portalu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do umieszczenia i zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie.
 4. W celu korzystania z funkcjonalności Portalu konieczne jest założenie Profilu użytkownika
  i wypełnienie odpowiedniego formularza.
 5. Dane podane w Profilu mogą być weryfikowane podczas procesu rejestracji
  oraz każdorazowo gdy zajdzie taka potrzeba. Dane podane w formularzu również podlegają weryfikacji.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w Profilu oraz na formularzu do celów weryfikacji oraz informowania o dostępnych ofertach.
 7. Użytkownik zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 8. Profile nieaktywne przez okres dłuższy niż 180 dni lub zawierające niezweryfikowane informacje mogą zostać zawieszone do czasu wyjaśnienia sprawy przez Administratora.
 9. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a)    zachowania wysokiej kultury osobistej i poszanowania godności innych Użytkowników Portalu,

b)   powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu, działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Portalu,

c)    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu
i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody,
z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa
i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

d)   niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Portalu, Usługodawcy, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, obrażających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji,

e)    podawania prawdziwych danych, do których przetwarzania są uprawnieniu, w celu zgodnego z prawem korzystania z Portalu,

f)    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole ideologii oraz organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne.

 

   10.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

                                                  


 Załącznik Nr 1

do Regulaminu Portalu Pracy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „ RODO” .

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie:

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie, 76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Andrzeja Dębowskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@sianow.pl,

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Urzędu Gminy
i Miasta w Sianowie, określonego przepisami prawa a w szczególności  ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),  oraz zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. a, b, c, f  oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Celem przetwarzania danych na Portalu Pracy jest udostępnienie ofert pracy od pracodawców
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Sianów oraz ogłoszeń mieszkańców Gminy Sianów poszukujących pracy.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

VII. Prawo do cofnięcia zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.