Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej we wsi Rzepkowo w Gminie Sianów – poprzez budowę placu zabaw i ścieżki rowerowej” w Sianowie jest realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje: zagospodarowanie części terenu poprzez budowę placu zabaw wraz z elementami małej infrastruktury oraz budowę ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi gminnej  i części drogi powiatowej  we wsi Rzepkowo na terenie Gminy Sianów.

Numer umowy o dofinansowanie: 00882-6935-UM161400/21

Całkowity koszt zadania: 323 222,53 zł.

Kwota dofinansowania: 211 138,00 zł.

Wkład własny Gminy Sianów: 112 084,53 zł.


Projekt pn. „Budowa Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Sianowie realizowany
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych na terenie Gminy Sianów poprzez budowę Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą. Realizacja inwestycji podniesie standard i jakość oferowanych usług, celem wspierania lokalnego rynku.

Założenie inwestycyjne polega na przebudowie istniejącego „Placu Pod Lipami” wraz
z zatoczką autobusową przy przystanku i ulicą jednokierunkową, na targowisko miejskie
w połączeniu z elementami małej architektury. Powierzchnia targowiska 250 m2, w tym powierzchnia stanowisk zadaszonych 125 m2. Targowisko będzie wyposażone w miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarne.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020 – 2023.

Całkowity koszt zadania: 749 348,73 zł.

Kwota dofinansowania: 470 773 zł.

Wkład własny Gminy Sianów: 278 575,73 zł.