Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Komunalna 5 75-724 Koszalin
PSZOK zlokalizowany jest w Sianowie, przy ul. Łubuszan 80 (teren Zakładu Odzysku Odpadów)

Punkt czynny jest w:
poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00
czwartek w godz. 8.00 – 16.00
sobotę w godz. 8.00 – 14.00

Każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Sianów może w ramach opłaty uiszczanej za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyć w PSZOK następujące rodzaje odpadów pochodzących z gospodarstw domowych:
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• zużyte opony
• odpady zielone
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
• przeterminowane leki i chemikalia
• zużyte baterie i akumulatory
• resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich
• rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich
• zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji
• środki ochrony roślin oraz opakowania po nich
• lampy fluroescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry czy przełączniki
• zużyte kartridże i tonery
Ponadto wyżej wymienione odpady (za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych) odbierane są 2 razy w roku za pośrednictwem mobilnego punktu zbiórki sprzed nieruchomości.

UWAGA: Oddając odpady do PSZOK mieszkaniec winien okazać potwierdzenie wniesienia opłaty na rzecz Gminy Sianów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.