Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Honorowi Obywatele

UCHWAŁA  Nr XX/112/08 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE z dnia 11 lutego 2008 roku
w sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu ”Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Sianowa”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tytuł ”Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Sianowa” przyznaje się:
1)    osobom fizycznym za wyjątkowe zasługi dla Sianowa,
2)    mieszkańcom gminy Sianów za wyjątkowe osiągnięcia lub zasługi o wymiarze ponadgminnym.
2. Tytuł ”Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Sianowa” może być przyznawany także pośmiertnie.

§ 2. 1. Wyróżnienie honorowe określone w § 1 nadaje Rada Miejska w Sianowie w drodze uchwały.
2. Wyróżnienie honorowe może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie wyróżnienia honorowego może złożyć  w dowolnym czasie: Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, radny lub co najmniej 50 mieszkańców gminy Sianów.
2. Wniosek o nadanie wyróżnienia honorowego powinien zawierać:
1)    dane o kandydacie,
2)    określenie zasług uzasadniających jego wyróżnienie,
3)    charakterystykę kandydata,
3. Wnioski o nadanie wyróżnienia honorowego opiniuje Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

§ 4. 1. Wręczenia wyróżnień honorowych dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem, po podjęciu przez Radę uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia honorowego.
2. Wręczenie wyróżnień honorowych następuje zwyczajowo sesji Rady Miejskiej, której nadaje się uroczysty charakter, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Z ważnych przyczyn wręczenie wyróżnienia honorowego można dokonać w innym terminie lub miejscu w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego wydarzenia.
4. Wręczenie wyróżnienia honorowego poprzedzone jest prezentacją zasług wyróżnionej osoby.

§ 5. 1. Osoba wyróżniona otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Sianowa zwany dalej Aktem Nadania wraz z legitymacją.
2. Na Akcie Nadania umieszcza się herb Gminy i Miasta Sianów. Tarcza herbowa objęta jest wieńcem z liści wawrzynu. Dolną część wieńca obejmuje wstęga z napisem "Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Sianowa".
3. Na Akcie Nadania jest umieszczony kolejny numer.
4. Osobie wyróżnionej przysługują następujące przywileje:
1)    używanie nadanego tytułu,
2)    uczestniczenie - na prawach honorowego gościa - w sesjach Rady Miejskiej oraz w innych uroczystościach gminnych,
3)    prawo do pogrzebu z honorami.

§ 6. Rada Miejska może, w drodze uchwały, pozbawić honorowego wyróżnienia w razie stwierdzenia utraty praw honorowych przez wyróżnionego. Tryb określony w § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Ewidencję przyznanych wyróżnień prowadzi Biuro Rady Miejskiej.
2. Koszty związane z ustanowieniem oraz nadawaniem wyróżnień honorowych pokrywane są z budżetu Gminy i Miasta Sianów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sianowie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.