Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Flaga i Herb

UCHWAŁA  NR V/25/90 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE Z DNIA 14 WRZEŚNIA 1990 ROKU w sprawie herbu miasta Sianów.

Na podstawie art..18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz.95) uchwala się co następuje:
§ 1
Herbem miasta Sianowa jest w czerwonym polu wizerunek srebrnego rybogryfa w koronie zwieńczonej krzyżem zwróconego w prawo, a u dołu ukośnie biegnąca niebieska sfalowana wstęga symbolizująca płynącą przez miasto Polnicę dopływ Unieści.
§ 2
Herb miasta Sianowa jest jednocześnie herbem gminy Sianów.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr XLVI/254/2001  RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE  z dnia 28 grudnia 2001 roku  w sprawie flagi Gminy Sianów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. z 1998 r. Nr 182, poz. 1126 z pózń. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uchwala się co następuje:
§ 1
1. Flagą Gminy Sianów jest płat prostokątny (w proporcjach 5 : 8 ) czerwony z dwoma pionowymi pasami białymi (szerokości 1/5 płata każdy) po obu skrajach płata, w centrum płata rybogryf biały nad pasem falistym błękitnym.
2. Wizerunek graficzny flagi Gminy Sianów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.