Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Działania 9.3

 

Projekt pn. „Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki”, realizowany  w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiotem realizacji projektu jest zaprojektowanie i budowa obiektu Centrum Nauki w Sianowie wraz z jego wyposażeniem.

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury o charakterze lokalnego centrum nauki, które stanowić będzie miejsce inkubacji i innowacyjnych i przedsiębiorczych rozwiązań. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności i jakości oferty usług społecznych, w tym przede wszystkim edukacyjnych.  

Efektem realizacji projektu będzie budowa Centrum Nauki w Sianowie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie: 01.10.2019r. - 31.12.2021r.

Całkowity koszt zadania: 5 132 296,77 zł

Kwota dofinansowania: 2 630 744,35 zł

w tym ze środków EFRR:  2 226 014,45 zł

Budżetu Państwa:     404 729,90 zł

Wkład własny Gminy Sianów: 2 501 552,42 zł