Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

01-07-2023

„Mikro Granty”

„Mikro Granty”

Zapraszamy organizacje, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej do aplikowania w programie „Mikro Granty”

Program jest odpowiedzią Ministerstwa Sportu i Turystyki na niepokojące zmiany zachodzące w obszarze aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Alarmujące dane o spadku sprawności fizycznej, obniżeniu zainteresowania uprawianiem sportu oraz znaczących rozbieżnościach pomiędzy rzeczywistą aktywnością najmłodszych a zaleceniami WHO wymagają natychmiastowej interwencji.

Głównymi celami programu jest:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,

  • wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie
     upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Nabór wniosków w programie Mikro Granty prowadzony przez operatora krajowego – Fundację Orły Sportu – rozpoczął się 16 czerwca 2023 roku o godzinie 12.00. Dokładnie w południe tego dnia uruchomiony został generator wniosków w systemie Amodit Mikro Granty. Nabór wniosków będzie trwał do 14 lipca 2023r.

Wnioski generowane i składane będą wyłącznie w formie elektronicznej. Do uwierzytelnienia składanego wniosku niezbędne będzie użycie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Regulamin Naboru: https://www.mikrograntysportowe.pl/regulamin/

Info: Gmina Sianów